Kuponová privatizace

oddělení 3603 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele
oddělení 3603 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele

Vydáno

Aktualizováno 28. 7. 2017
  • Aktualizace obsahu

Kuponová privatizace - Středisko cenných papírů a Centrální depozitář cenných papírů v ČR a na Slovensku

Česká republika

Středisko cenných papírů nahradil centrální depozitář

Našli jste několik let starý výpis ze Střediska cenných papírů, podle kterého vlastníte akcie nějakého podniku a potřebujete zjistit, co s nimi? Středisko cenných papírů (Středisko) již neexistuje. Jeho služby na finančním trhu převzal a evidence cenných papírů vede Centrální depozitář cenných papírů, a. s. (centrální depozitář), dceřiná společnost Burzy cenných papírů Praha, a. s. Na rozdíl od Střediska cenných papírů poskytuje centrální depozitář své služby klientům pouze prostřednictvím svých tzv. účastníků z řad bank a obchodníků s cennými papíry s výjimkou tzv. nezařazené evidence. Zatímco Středisko vedlo účet cenných papírů zdarma, centrální depozitář vedení účtu, včetně nezařazené evidence, zpoplatnil.

Nechcete platit za vedení účtu bezcenných akcií?

Není to sice moc pravděpodobné, ale může se stát, že centrální depozitář po Vás požaduje platbu za vedení účtu cenných papírů, na kterém máte pouze bezcenné cenné papíry podniku, v konkurzním řízení, který reálně nevykonává žádnou činnost, ale formálně existuje. Akcie jsou sice neprodejné, ale za to, že je máte na účtu, musíte platit. Jak se jich zbavit? Akcie je možné darovat Nadačnímu fondu Centrálního depozitáře cenných papírů, který byl právě za tímto účelem vytvořen. Návod na postup naleznete na internetových stránkách centrálního depozitáře. Stáhnete si formuláře, vyplníte je a zašlete poštou. Nemusíte kvůli tomu jezdit do Prahy.

Jak zjistíte, jestli akcie mají hodnotu, nebo jestli vůbec existují?

Pro zjištění hodnoty akcií jsou důležité internetové vyhledávače. Zadejte název podniku, případně označení akcie (tzv. ISIN kód uvedený na výpisu) a získáte nějaké výsledky. Zkusit můžete také vyhledávat v obchodním rejstříku, který je dálkově dostupný přes portál Ministerstva spravedlnosti. Zde mimo jiné zjistíte, zda vůbec dotyčná společnost existuje, co se s Vašimi akciemi stalo. Ve vyhledávání musíte zadat vyhledávání údajů platných i neplatných. Pokud se naučíte v obchodním rejstříku vyhledávat, zjistíte celý řetězec změn názvu společností, jejich slučování s jinými, historii akcií, i to, zda jsou Vaše akcie ještě platné. Pokud zjistíte, že společnost, jejíž akcie vlastníte, skončila v konkurzu, nebo je v likvidaci, je to známka toho, že Vaše akcie pravděpodobně žádnou hodnotu nemají.

Co vše se mohlo stát s Vašimi akciemi?

  1. Akcie mohly být staženy z trhu, tj. přestalo se s nimi obchodovat. Většinou je to předstupeň dalších změn.
  2. Akcie mohly být přeměněny ze zaknihované podoby (elektronický záznam na účtu cenných papírů ve Středisku, resp. centrálním depozitáři) do podoby listinné (papír). Také většinou jen varovný předstupeň nadcházejících změn. Akcionáři byli pravděpodobně vyzváni, aby si vyzvedli na určeném místě (většinou banka nebo sídlo společnosti) nové akcie.
  3. Akcie mohly být vyměněny za jiné (při fúzi společnosti s jinou společností). Akcionáři byli pravděpodobně vyzváni, aby si vyzvedli na určeném místě (většinou banka nebo sídlo společnosti) nové akcie.
  4. Akcie mohly být společností odkoupeny na základě snižování základního kapitálu. Akcionářům byla pravděpodobně zaslána poštou složenka s cenou za odkoupené akcie.
  5. Akcie mohly být vykoupeny od menšinových akcionářů proti jejich vůli (tzv. squeeze-out = vytěsnění menšinových akcionářů). Tomuto kroku, který znamená vyvlastnění majetku, muselo předcházet více kroků, ve kterých se akcionáři mohli rozhodnout prodat akcie dobrovolně za nabízenou cenu (často bývala vyšší než ta, která byla nakonec vyplacena na základě znaleckých posudků). Akcionářům byla pravděpodobně zaslána poštou složenka s cenou za odkoupené akcie, nebo jim bylo oznámeno, kdo provádí výplatu ceny za akcie.

Jak to, že o ničem nevíte?

Informace o akciích byly akcionářům zasílány vždy na adresu, kterou uvedli ve Středisku cenných papírů. Pokud se akcionář přestěhoval a změnu adresy Středisku nenahlásil, oznámení i složenky nemohl obdržet, byly mu zaslány na jeho původní adresu. Takto akcionář zmeškal lhůty, ve kterých si mohl vyzvednout nové akcie, ty byly následně prodány v dražbě a byla mu zaslána složenka, opět na špatnou adresu.

Slovensko

Podobně jako u nás také na Slovensku vede evidenci cenných papírů Centrálny depozitár cenných papierov SR.  

Jak se zbavit bezcenných slovenských cenných papírů?

Nejpodrobnější rady naleznete ve slovenském jazyce. Už není nutno vycestovat na Slovensko, což bylo největší překážkou. Vyřízení korespondenčního převodu cenných papírů na FNM SR nabízejí společnosti
RM-S Market, o.c.p., a.s.
Nám. SNP 14, P.O.BOX 127, 810 00 Bratislava 1, Slovensko
tel.: +421 259 329 211, +421 259 329 317, +421 908 965 711
www.rmsmarket.sk, www.rmsfinport.sk
a
DLHOPIS, o.c.p, a.s.
Moskovská 15, 811 08 Bratislava, Slovensko
tel.: +421 250 529 515, bezplatná tel. linka ze SR: 0800 124 784
e-mail: info@dlhopisocp.sk, reklamacie@dlhopisocp.sk,
www.dlhopisocp.sk

Pokud si chcete udělat výlet na Slovensko, bezúplatný převod akcií vyřizuje 185 poboček Slovenskej pošty, a. s., které k tomu mají zřízeno zvláštní pracoviště (přepážku), jejichž seznam naleznete zde. Na přepážce oproti předložení občanského průkazu (případně plné moci s mezinárodní platností) podepíšete formulářovou smlouvu, a následně Vám budou vráceny poplatky za vedení účtu cenných papírů. Pokud chcete, aby za Vás vyřídil při své cestě na Slovensko záležitost někdo jiný, musí mít plnou moc s mezinárodní platností.

Jak vyřídit dědictví cenných papírů na Slovensku

Vyřízení dědictví cenných papírů je podstatně složitější, než se pouze zbavit cenných papírů jejich darováním FNM SR. Dle informací zjištěných přímo ve slovenském centrálním depozitáři je nejprve nutno zažádat korespondenční cestou o přidělení slovenského rodného čísla v Registri obyvateľov SR v Banské Bystrici. To je podmínkou následného kroku, v němž je nutno založit si účet u CDCP SR nebo některého z jeho členů. Ve třetím kroku je nutno u CDCP SR nebo některého z jeho členů vyřídit dědictví, a teprve poté je možno řešit bezúplatný převod zděděných cenných papírů na FNM SR.

Nutnost vycestovat na Slovensko

Zatímco přidělení slovenského rodného čísla je možné vyřídit korespondenčně, zřídit účet cenných papírů je možno u některých členů CDCP SR přes internet. Darování cenných papírů FNM SR je možno nově též vyřídit korespondenčně. Zůstává otázkou, zda je korespondenčně možno vyřídit též dědictví cenných papírů. Bližší informace by Vám měly podat banky a obchodníci s cennými papíry, kteří jsou členy CDCP SR.

Bližší informace o cenných papírech a investicích najdete v části investice.

Bližší informace o evidenci cenných papírů najdete v části evidence cenných papírů