Investice

oddělení 3603 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele
oddělení 3603 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele

Vydáno

Čím bychom se měli řídit, rozhodujeme-li se, do čeho investovat?

Samotný výnos (resp. výnosnost, tj. poměr mezi výnosem a vloženou investicí) by v investičním rozhodování nikdy neměl být jediným měřítkem. Požadujeme-li vyšší výnos, musíme být smíření s tím, že bude spojen s různými druhy rizik (rizikem kolísavosti ceny investice, měnovými a politickými riziky apod.), rovněž jako s povětšinou horší likviditou investice. Snížení rizika je naopak „vykoupeno“ většinou nižším očekávaným výnosem.

Jaký je rozdíl mezi individuálním a kolektivním investováním?

Individuální investování znamená, že investor přímo nakoupí cenné papíry společností, od kterých do budoucna očekává příznivé výsledky jejich podnikatelské činnosti. O kolektivním investování hovoříme tehdy, přidá-li své prostředky spolu s ostatními investory do určitého fondu. Nástrojem kolektivního investování jsou různé finanční produkty. Individuální investování je zpravidla výnosnější (nemusíme platit finančním institucím poplatky za jejich služby), avšak náročnější na informace a znalosti kapitálového trhu. Některé finanční investice nelze uskutečnit s nižším objemem prostředků než jsou řádově miliony korun.

Kdo vykonává dohled nad kapitálovým trhem?

Jak nad činností specializovaných firem – obchodníků s cennými papíry (a jejich zprostředkovatelů), tak i v případě, kdy svěříme své prostředky fondu kolektivního investování, je vykonáván státní dohled. Ten u nás zajišťuje Česká národní banka. Osoby, které v tomto odvětví chtějí působit, musí od České národní banky obdržet povolení k činnosti.

Co jsou to hlavní a doplňkové investiční služby?

jedná se o zákonné kategorie investičních služeb poskytovaných obchodníkem s cennými papíry. Mezi hlavní investiční služby patří například přijímání a provádění pokynů od zákazníka – obchodník s cennými papíry tedy hlavně nakupuje a prodává za zákazníkovy peníze akcie nebo jiné investiční nástroje. Dále poskytuje poradenství nebo sám obchoduje za vlastní peníze. Doplňkovými investičními službami jsou kupříkladu úschova a správa investičních nástrojů (akcií), dále může obchodník poskytnout zákazníkovi půjčku, aby mohlo dojít k obchodu, který zákazníkovi nabízí, atd.

Na jaké základní informace má investor před sjednáním investiční služby nárok?

Jedná se především o informace o samotné osobě obchodníka (název, sídlo, IČ), o poskytovaných investičních službách, o možných rizicích spojených s investicí, o celkové ceně poskytované investiční služby včetně všech poplatků, daní atd., o režimu ochrany majetku zákazníka (tj. podmínkách nároku na odškodnění z garančního fondu apod.).

Na koho se mám obrátit, pokud můj obchodník s cennými papíry zkrachuje?

Je potřeba se obrátit na Garanční fond obchodníků s cennými papíry. Jde o záruční systém výplaty náhrady prostředků klientů v situaci, kdy jim obchodník s cennými papíry není schopen splácet své závazky. na jednu osobu a jednoho obchodníka s cennými papíry připadá výplata náhrady ve výši 90 % výsledné částky k výplatě (tedy rozdíl mezi součtem hodnot majetku včetně úroků a dalších výnosů a součtem závazků), a to v celkové výši maximálně 20.000 eur. Majetek zákazníků je pojištěn v zemi, ve které má zahraniční osoba své sídlo. Pokud v této zemi neexistuje systém pojištění investorů, pak se tato osoba účastní systému pojištění investorů v České republice, stejně jako obchodník s cennými papíry. Náhrada musí být vyplacena do 3 měsíců ode dne ověření přihlášeného nároku a vypočtení výše náhrady.

Bližší informace o investicích najdete v části investice.