Penze

oddělení 3603 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele
oddělení 3603 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele

Vydáno

Aktualizováno 18. 3. 2019
  • Aktualizace obsahu
  • Aktualizace obsahu
  • Aktualizace obsahu

Co to je předdůchod?

Předdůchod je pojem používaný pro penze vyplácené z doplňkového penzijního spoření (III. pilíř), jejíchž vyplácení musí splňovat dané náležitosti. Úprava předdůchodů by měla pomoci k překlenutí případného obtížného období ve věku blízkém důchodovému věku, kdy může být ztíženo uplatnění na trhu práce a zvýšena tendence odejít z tohoto důvodu do předčasného důchodu, který má ovšem za následek trvale snížený starobní důchod.

Naopak, pobírání předdůchodu starobní důchod nesnižuje. Až do okamžiku dosažení důchodového věku potřebného pro nárok na důchod se doba pobírání předdůchodu považuje za vyloučenou dobu pro účely výpočtu důchodu ze státního důchodového pojištění (tedy neovlivňuje výši penze), a navíc po dobu pobírání této penze má účastník status státního pojištěnce (zdravotní pojištění za něj platí stát). A lze si neomezeně přivydělávat (pracovat, podnikat).

V případě, že má účastník doplňkového penzijního spoření zájem čerpat prostředky z doplňkového penzijního spoření formou tzv. předdůchodu, musí:

  • mít dosaženu spořící dobu nejméně 5 let,
  • dosáhnout alespoň věku, který je o 5 let nižší, než věk potřebný pro vznik nároku na starobní důchod ze státního důchodového pojištění, a 
  • mít naspořenou dostatečnou částku tak, aby měsíční splátka penze činila alespoň 30 % průměrné mzdy a penze byla vyplácena nepřerušovaně alespoň po dobu dvou let (pro rok 2019 je to částka 224.832 tis. Kč na dva roky předdůchodu).

Pro posouzení nároku na penzi z doplňkového penzijního spoření se u žen při stanovení důchodového věku postupuje jako u mužů stejného data narození.

O výplatu předdůchodu je nutné požádat pojišťovnu, s níž máte uzavřenou smlouvu o doplňkovém penzijním spoření. Nejvhodnější je požádat o výplatu předdůchodu tři měsíce před datem, od nějž chcete předdůchod pobírat. Předůchod je možné čerpat po dobu 2 – 5 let.

Předdůchod je rovněž možné čerpat u pojišťovny, k níž lze převést prostředky účastníka doplňkového penzijního spoření jako jednorázové pojistné na výplatu doživotní penze, nebo penze na přesně stanovenou dobu s přesně stanovenou výší důchodu. V tomto případě musí účastník nejdříve žádat penzijní společnost o úhradu jednorázového pojistného, které penzijní společnost vyplatí na základě předložení uzavřené pojistné smlouvy.

Státní příspěvek a daňová podpora u doplňkového penzijního spoření (III. pilíř)

Maximální státní příspěvek je 230 Kč za měsíc, přičemž k jeho získání je třeba měsíční úložky ve výši 1.000 Kč. Minimální částka měsíčního vkladu účastníka, ke které je vyplácen státní příspěvek, je nyní 300 Kč. Pokud účastník přispívá méně než 300 Kč měsíčně, nemá nárok na státní příspěvek.

Státní příspěvek dle velikosti příspěvku účastníka (v Kč)
Měsíční příspěvek účastníka 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 a více
Výše státního příspěvku za měsíc 0 0 90 110 130 150 170 190 210 230

Daňová podpora, tedy možnost odpočtu zaplacených příspěvků účastníka ze základu daně z příjmů, se vztahuje na měsíční příspěvky účastníka v rozmezí 1.000 až 2.000 Kč.

Zaměstnavatel může přispívat svým zaměstnancům do III. pilíře, tedy do transformovaných i nových účastnických fondů. Ve snaze motivovat je k vyššímu přispívání svým zaměstnancům se daňová podpora zvýšila z 24.000 Kč na 30.000 Kč ročně.

Bližší informace o důchodech najdete v části důchody.