Pojištění

Informace k tématu pojištění - obecně o pojištění, subjekty v sektoru pojišťovnictví, životní pojištění, úrazové pojištění a nemocenské pojištění, pojištění majetku, pojištění odpovědnosti, cestovní pojištění, pojištění právní ochrany.

ilustrace

Obecně

Pojištění lze charakterizovat jako přenesení rizika vzniku negativních důsledků nahodilých (tzv. škodných) událostí, které vedou k újmě na majetku, životu či zdraví, z osoby, která je těmto rizikům vystavena (tzv. pojištěného) na osobu specializovanou (tzv. pojistitel - pojišťovna), přičemž tato se za úplatu zavazuje poskytnout pojistné plnění, nastane-li nahodilá v pojistných podmínkách blíže označená událost.

Majetek

Pojištění majetku obecně zahrnuje krytí rizik, jejichž realizací dochází ke škodám na majetku (poškození, zničení, ztráta věcných hodnot, finanční ztráty).

Odpovědnost

Pojištění odpovědnosti kryje rizika související se skutečností, že pojištěný subjekt může způsobit svou činností újmu jinému subjektu, a to škody na majetku, újmu na zdraví a na životě, nebo finanční škody, které je povinen nahradit.

Cestování

Cestovní pojištění si je vhodné sjednat při každé cestě do zahraničí, jinak se občan vystavuje riziku hrazení všech nákladů vzniklých při pojistné události, které jinak bývají neúnosné.

Právní ochrana

Pojištění právní ochrany představuje nástroj krytí nákladů vyplývajících z účasti pojištěné osoby v případných právních sporech (občanskoprávních, správních, trestních řízeních a smluvních sporech) – s výjimkou sporů s pojišťovnou, se kterou pojištění sjednává.