Dohled

oddělení 3603 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele
oddělení 3603 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele

Vydáno

Jak probíhá řízení o mojí stížnosti či podání u dohledových orgánů?

Jako stěžovatel nejste účastníkem správního řízení, i když bylo zahájeno na základě Vaší stížnosti. Nemůžete nahlížet do dokumentace k tomu vedené. Máte pouze právo se dozvědět, zda na základě Vaší stížnosti bylo správní řízení zahájeno.

Jak je uvedeno výše, pokud chcete dosáhnout věcného vyřešení Vašeho problému, musíte se obrátit se žalobou na příslušný soud. S řešením některých problémů na finančním trhu Vám může pomoci finanční arbitr.

Jakým způsobem se mohu obrátit na Českou národní banku?

Samostatný odbor ochrany spotřebitele ČNB přijímá podání/stížnosti/podněty spotřebitelů v písemné, listinné či e-mailové podobě nebo prostřednictvím webového formuláře.

V jakých případech se mohu obrátit na Českou obchodní inspekci?

Na Českou obchodní inspekci se můžete obrátit, pokud obchodník:

  • používá nekalé obchodní praktiky podle zákona o ochraně spotřebitele, například uvede nepravdivé údaje o výrobku nebo poskytované službě; uvede nepravdivé údaje nebo zamlčí některé informace, které mohou zásadním způsobem ovlivnit rozhodování spotřebitele, takže spotřebitel například zakoupí výrobek nebo službu, které by se znalostí těchto informací nezakoupil; neuplatní právo, kterého by jinak využil apod.;
  • neposkytne spotřebiteli jistotu, že uzavíraná úvěrová smlouva obsahuje veškeré náležitosti a povinné informace, jako například:
    • zda předsmluvní informace či smlouva sjednávající spotřebitelský úvěr obsahuje všechny zákonem stanovené náležitosti,
    • zda reklama či nabídka spotřebitelského úvěru je v souladu se zákonem o spotřebitelském úvěru, či
    • zda poskytovatel dostatečně důkladně neposoudí, zda jste schopen úvěr splácet.

Jakým způsobem se mohu na Českou obchodní inspekciobrátit?

Pokud máte dotaz, podnět či stížnost, můžete využít e-podatelny.

Znamená to, že pokud mám nějaký konkrétní problém, žádný orgán státního dohledu mi ho nevyřeší?

V podstatě ano. Avšak tím, že Vaší stížností či podnětem upozorníte ČOI či ČNB na nepřípustné jednání dohlíženého subjektu, můžete přispět k vyčištění trhu od neférových obchodníků a různých podvodníků. Je však pravda, že soukromoprávní nároky musíte aktivně uplatnit sám u soudu, případně zdarma u finančního arbitra či v rozhodčím řízení, pokud jste uzavřel rozhodčí doložku.

Bližší informace o subjektech finančního trhu najdete v části subjekty a o dohledu nad ochranou spotřebitele na finančním trhu najdete v části dohled.