Soudní řízení a spotřebitel

oddělení 3603 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele
oddělení 3603 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele

Vydáno

Soudní řízení a spotřebitel

Základním právním předpisem, kterým se upravuje postup při občanském soudním řízení je zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád.

Kdy je pro mě vhodné se obrátit na soud?

Pokud jste se na vyřešení Vašeho sporu nedohodl s finanční institucí, případně k jeho vyřešení nepřispěl finanční arbitr či jiný způsob mimosoudního řešení sporu, můžete zvážit, zda se svých práv nedomáhat podáním žaloby u soudu. Obecně lze říci, že je lepší dosáhnout vyřešení sporu bez soudního řízení. Je třeba zvážit hodnotu sporu, náklady, čas a energii, které bude třeba soudnímu řízení věnovat.

Mám se nejdříve poradit s advokátem?

Vždy je dobré věc probrat s odborníkem, stejně tak i v tomto případě. I když nejde pro běžné občany zrovna o levnou záležitost, včasná konzultace Vám může později ušetřit nemalé peníze. Rovněž se však můžete obrátit na některou z poraden pro spotřebitele, které své služby poskytují zdarma.

Jak poznám, na jaký soud se mám obrátit?

Seznam českých soudů včetně všech potřebných údajů je možné nalézt na internetu: www.justice.cz . V občanském soudním řízení soudy projednávají a rozhodují spory a jiné právní věci a provádějí výkon rozhodnutí, která nebyla povinným splněna dobrovolně. Rozhodovat může pouze soud, který je věcně a místně příslušný. Příslušnost určuje zákon.

a) věcná příslušnost - určuje, který stupeň soudů má rozhodovat o určitých věcech v prvním stupni. K řízení v 1. stupni jsou většinou příslušné okresní soudy. Krajské soudy rozhodují jako soudy prvního stupně v případech uvedených v zákoně, dále rozhodují v některých obchodních věcech, v insolvenčním řízení a v incidenčních sporech (spor v rámci insolvenčního řízení). Ve druhém stupni rozhodují soudy o odvoláních proti rozhodnutím okresních soudů (příslušný krajský soud) a krajských soudů (vrchní soud).

b) místní příslušnost – vymezuje rozsah působnosti mezi jednotlivými soudy téhož druhu a úrovně. Obecným soudem spotřebitele je okresní soud, v jehož obvodu má bydliště, a nemá-li bydliště, okresní soud, v jehož obvodu se zdržuje. Má-li spotřebitel bydliště na více místech, jsou jejím obecným soudem všechny okresní soudy, v jejichž obvodu bydlí s úmyslem zdržovat se tam trvale. Obecným soudem fyzické osoby, která je podnikatelem, je ve věcech vyplývajících z obchodních vztahů okresní soud, v jehož obvodu má místo podnikání. Obecným soudem právnické osoby je okresní soud, v jehož obvodu má sídlo.