Náklady řízení

oddělení 3603 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele
oddělení 3603 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele

Vydáno

Co Vás to všechno bude stát?

Se soudním řízení budete mít vždy nějaké výdaje. Náklady řízení mají také zabránit zneužívání soudnictví.

Co je nákladem řízení?

Jsou to:

  • hotové výdaje účastníků a jejich zástupců: poštovné, jízdné (hradí se skutečné, účelné a hospodárné cestovní výdaje hromadným dopravním prostředkem. V případě použití vlastního motorového vozidla se náhrada řídí předpisy o cestovních náhradách, stravné, nocležné, výdaje na průvodce (ze zdravotních důvodů; jeho nutná vydání a ušlý zisk – náleží průvodci i provázenému) a soudní poplatek. Náhrada hotových výdajů zástupců (zákonný, smluvní, na základě rozhodnutí) se řídí stejnými pravidly jako účastníků s výjimkou advokátů a notářů, kterým kromě náhrady hotových výdajů a náhrady za promeškaný čas náleží i odměna za zastupování;
  • soudní poplatek – soudní poplatky se vybírají za řízení nebo za jednotlivé úkony, nezaplacení poplatku brání pokračování řízení. Je možné osvobození od soudních poplatků, které zohledňuje sociální poměry účastníka nebo důvody obecného zájmu. Podrobnosti stanoví zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, kde najdete sazebník poplatků
  • ušlý výdělek účastníků a jejich zákonných zástupců - náhrada za ztrátu na výdělku účastníka v pracovním nebo obdobném poměru představuje průměrný čistý výdělek. V případě, že jste jinak výdělečně činný než v pracovním nebo obdobném poměru, je pro náhradu rozhodující částka vypočtená ze základu daně z příjmu fyzických osob dělená počtem hodin v roce. Pokud to nelze prokázat, vychází se z pevně stanovených částek náhrad. Obdobně se postupuje, je-li účastník v řízení zastoupen svým zákonným zástupcem
  • náklady důkazů - svědkovi náleží náhrada hotových výdajů a ušlého výdělku (svědečné). Znalcům náleží náhrada hotových výdajů a odměna (znalečné). Lze-li očekávat náklady důkazu, kterým jste navrhl nebo který nařídil soud o skutečnostech jím uvedených anebo v jeho zájmu, uloží předseda senátu tomuto účastníku, není-li osvobozen od soudních poplatků, aby před jeho provedením složil zálohu podle předpokládané výše nákladů, jinak nelze důkaz navrhovaný účastníkem provést.
  • odměna za zastupování, je-li zástupcem advokát, notář – sazba je stanovena podle advokátního tarifu v závislosti na počtu úkonů, které byly v řízení provedeny, dále náleží advokátovi a notáři náhrada hotových výdajů a náhrada za promeškaný čas a režijní paušál dle advokátního tarifu.
  • Náhrada nákladů řízení

Rozlišuje se povinnost platit a povinnost hradit:

  • povinnost platit náklady řízení má každý účastník občanského soudního řízení ohledně nákladů, které mu vznikly, a plní ji průběžně, tak, jak mu náklady vznikají během řízení. Později Vám však mohou být vynaložené náklady nahrazeny (např. uspějete-li v plném rozsahu). Například soudní poplatek za podání žaloby platí zásadně vždy žalobce, později však může být žalovanému uložena povinnost tento poplatek hradit,
  • povinnost hradit náklady řízení je soudním rozhodnutím uložená povinnost nahradit jinému (účastníkovi, státu) náklady řízení, které platil.

Náhrada nákladů sporného řízení se řídí zásadou úspěchu ve věci. To znamená, že právo na náhradu nákladů bude přiznáno účastníkovi, který měl ve věci plný úspěch (tj. v jakém rozsahu soud vyhověl v konečném meritorním rozhodnutí žalobnímu petitu); o úspěchu ve věci lze však hovořit rovněž u žalovaného účastníka, byla-li žaloba v plném rozsahu zamítnuta; pro posouzení úspěchu ve věci je rozhodující stav po případné změně žaloby (částečné zpětvzetí žaloby).

Pokud je úspěch a neúspěch přibližně stejný na obou procesních stranách, soud zpravidla žádnému účastníku náhradu nákladů nepřizná.

V případě, že úspěch a neúspěch nebudou přibližně stejné, soud náhradu poměrně rozdělí: nepřizná náhradu účastníkovi, který neuspěl více než protistrana; účastníku, který ve sporu zvítězil větší měrou, soud přizná náhradu v rozsahu, který odpovídá poměru jeho vítězství sníženého o poměrnou část jeho neúspěchu; soud může v případě částečného úspěchu ve věci rozhodnout i tak, že právo na náhradu nákladů nepřizná žádnému z účastníků.

Rozhodnutí o nákladech

Soud rozhoduje o nákladech řízení z úřední povinnosti i bez návrhu zpravidla v konečném rozhodnutí ve věci (v jeho výrokové části), může však rozhodnout i samostatným usnesením, které bude vykonatelné až po právní moci (zde se neuplatní pravidlo, podle kterého je usnesení vykonatelné bez ohledu na právní moc); soud však často rozhoduje o nákladech řízení i v průběhu řízení (např. rozhodnutí o osvobození od soudního poplatku).

V případě, že je účastník zastoupen advokátem, vyplácí se odměna advokáta zpravidla přímo tomuto advokátovi.

Vzdá-li se účastník svého práva na náhradu nákladů, rozhodne soud, že účastníci nemají právo na náhradu nákladů.