Mimosoudní řešení sporů

Mimosoudní řešení sporů (ADR – Alternative Dispute Resolution) je rychlejší, levnější a méně formální než řízení před soudem. Jde o bezplatný a rychlý způsob řešení sporů mezi spotřebitelem a podnikatelem ze zemí Evropské unie v případě sporu z kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytování služeb.

ilustrace

Finanční arbitr

Finanční arbitr je orgán, který má zajistit rychlé, bezplatné a efektivní mimosoudní řešení sporů mezi občany a vybranými finančními institucemi, například bankami, které mají povinnost se řízení zúčastnit. Rozhodnutí finančního arbitra je závazné. Finanční arbitr je příslušný k rozhodování sporu. Samotné řízení je zdarma. Účastník však platí vlastní náklady (například na kopírování, poštovné). I když máte sjednanou rozhodčí doložku, nebrání to projednání Vaší věci u arbitra. Řízení se zahajuje vždy na návrh spotřebitele (navrhovatele).

Mediace

Mediace je způsob mimosoudního řešení sporů, který je rychlejší a v konečném důsledku i levnější než soud. Podstatou mediace je zprostředkovat setkání znesvářených stran za účasti neutrální třetí strany (mediátora), jehož úkolem je podporovat strany v komunikaci a vést je ke smírnému řešení sporu.

Rozhodčí řízení

Jde o zákonem upravený způsob mimosoudního řešení majetkových sporů. Strany dobrovolně předloží řešení sporu neutrální třetí straně (rozhodci nebo rozhodčímu soudu), která spor závazně rozhodne. V minulosti však bylo rozhodčí řízení často zneužíváno k újmě spotřebitelů. Proto od 1. dubna 2012 zákon obsahuje speciální úpravu pro spotřebitelské spory, která spotřebiteli jako slabší straně sporu poskytuje zvýšenou ochranu.