Rozhodčí řízení

oddělení 3603 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele
oddělení 3603 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele

Vydáno

Aktualizováno 18. 8. 2017
  • Aktualizace textu

Rozhodčí řízení a spotřebitel

Jde o zákonem upravený způsob mimosoudního řešení majetkových sporů. Strany dobrovolně předloží řešení sporu neutrální třetí straně (rozhodci nebo rozhodčímu soudu), která spor závazně rozhodne.

V minulosti však bylo rozhodčí řízení často zneužíváno k újmě spotřebitelů. Proto od 1. dubna 2012 zákon obsahoval speciální úpravu pro spotřebitelské spory, která spotřebiteli jako slabší straně sporu poskytuje zvýšenou ochranu. Od 1.12.2016 uzavření rozhodčí smlouvy v případě sporu ze smlouvy uzavřené se spotřebitelem zákon neumožňuje vůbec, již uzavřené rozhodčí smlouvy ale zůstávají v platnosti. Vše níže uvedené se tudíž týká pouze rozhodčích smluv, které byly platně uzavřeny před 1.12.2016.

Co je to spotřebitelský spor?

Jde to spor mezi podnikatelem a spotřebitelem, který vznikne tak, že se jeden z nich domnívá, že druhý neplní své povinnosti podle právního řádu nebo podle smlouvy. Každá smlouva mezi spotřebitelem a podnikatelem se nazývá spotřebitelskou smlouvou.

Kdy může spor řešit rozhodce?

Pokud jste Vy a podnikatel do 30.11.2016 uzavřeli písemnou rozhodčí smlouvu. Ta může mít dvě podoby:

  • smlouva o rozhodci – týká se konkrétního sporu, který už vznikl
  • rozhodčí doložka – týká se sporů, které by mezi Vámi a podnikatelem mohli vzniknout v budoucnu

Pozor! Váš podpis na rozhodčí smlouvě znamená, že Váš spor nemůže soud. Od 1.12.2016 není možné rozhodčí smlouvy v souvislosti se spotřebitelskými smlouvami uzavírat.

Co musí rozhodčí doložka (uzavřená před vznikem sporu) obsahovat?

Zákon stanoví, že povinně musí obsahovat informaci o:

  • rozhodci nebo o tom, že rozhoduje stálý rozhodčí soud,
  • způsobu zahájení rozhodčího řízení,
  • formě vedení rozhodčího řízení,
  • nákladech,
  • místu konání,
  • způsobu doručení rozhodčího nálezu spotřebiteli,
  • o tom, že pravomocný rozhodčí nález je vykonatelný.

Pokud tyto informace neobsahuje nebo jsou uvedeny nepřesně, může soud rozhodčí nález zrušit. Podnikatel Vám také musí před uzavřením rozhodčí doložky náležitě vysvětlit, co pro Vás znamená.

Kdo spor rozhoduje?

Spor může být rozhodován stálým rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky nebo rozhodcem.

Osobu rozhodce či rozhodců si strany dohodnou. Pokud tak neučiní, každá ze stran rozhodčího řízení si v případě jeho zahájení zvolí jednoho rozhodce. Ti si pak zvolí předsedajícího rozhodce nebo ho určí soud.

Rozhodce může zvolit i třetí osoba (i právnická), na které se strany dohodly. Tzv. rozhodčí soudy (např. arbitrážní centrum s.r.o. apod.….) jsou jen servisními organizacemi rozhodců. Tyto právnické osoby pak nejsou oprávněny vydávat vlastní rozhodčí řády a statuty. Také odkaz v rozhodčí smlouvě, že rozhodce bude ustanoven způsobem určeným v rozhodčím řádu, je neplatným smluvním ujednáním, kterým není spotřebitel vázán. Rozhodcem ve spotřebitelském sporu, který je určený rozhodčí doložkou, může být pouze fyzická osoba, vedená v seznamu rozhodců u Ministerstva spravedlnosti.

Ve spotřebitelských sporech má rozhodce povinnost stranám oznámit před zahájením projednávání věci, zda již rozhodoval v posledních třech letech ve sporu, jehož účastníkem byla či je některá ze stran.

Jak rozhodčí řízení probíhá?

Zahájeno je dnem, kdy je rozhodci nebo soudu doručena rozhodčí žaloba. Vy i podnikatel máte v řízení rovné postavení a musí Vám být dána stejná příležitost k uplatnění Vašich práv. Řízení je vždy neveřejné a ústní, což ale neznamená, že se strany nemohou dohodnout na písemném způsobu projednání sporu.

Co je výsledkem řízení?

Výsledkem je rozhodčí nález, který zcela nahrazuje soudní rozhodnutí. Po uplynutí v nálezu stanovené lhůty k plnění je exekučně vykonatelný (je exekučním titulem). Rozhodčí nález musí obsahovat odůvodnění a poučení o právu podat návrh na jeho zrušení soudem.

Kdy může soud rozhodčí návrh zrušit?

Ve sporech ze spotřebitelských smluv se rozhodci musí řídit vždy právními předpisy stanovenými na ochranu spotřebitele. Pokud by rozhodl v rozporu s nimi, nebo ve zjevném rozporu s dobrými mravy či veřejným pořádkem, můžete se obrátit na obecný soud s návrhem na zrušení rozhodčího nálezu ve lhůtě 3 měsíců od jeho doručení.

Soud u spotřebitelských sporů přezkoumává také věcnou správnost nálezu, a to i když o to nepožádáte. Zároveň přezkoumává, zda nejsou dány důvody pro odložení vykonatelnosti, a to opět i bez Vaší žádosti.

Zákon stanoví případy, kdy může soud do rozhodčího řízení zasáhnout. Jde například o platnost rozhodčí doložky, zda nerozhodoval vyloučený rozhodce, zda rozhodčí smlouva (spotřebitelská) obsahuje požadované informace atd.

 


Související předpisy: