Mediace

oddělení 3603 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele
oddělení 3603 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele

Vydáno

Mediace jako způsob mimosoudního řešení sporů

Mediace je způsob mimosoudního řešení sporů, který je rychlejší a v konečném důsledku i levnější než soud. Podstatou mediace je zprostředkovat setkání znesvářených stran za účasti neutrální třetí strany (mediátora), jehož úkolem je podporovat strany v komunikaci a vést je ke smírnému řešení sporu.

Při jakých sporech je možno mediaci využít?

Kromě trestních věcí to může být v podstatě jakýkoliv spor – rozepře mezi sousedy, zaměstnanci a zaměstnavateli, spory o dědictví. Zákon zná i takzvanou rodinnou mediaci, která se zaměřuje na řešení sporů z rodinných vztahů.

Kdo může být mediátor?

Mediátorem může být člověk, který je bezúhonný, má vysokoškolské magisterské vzdělání a úspěšně složil předepsanou zkoušku mediátora. Pak může být zapsán do seznamu mediátorů, který vede Ministerstvo spravedlnosti, které nad mediátory zároveň vykonává dohled. Mediátor má povinnost postupovat nezávisle a nesmí žádné straně nadržovat. V mediátora musí mít obě strany důvěru, nesmí být podjatý. O tom, co se mediátor v průběhu mediace dozví, musí zachovat mlčenlivost.

Jak mediace probíhá?

Mediace se zahajuje uzavřením smlouvy o provedení mediace. Ta musí obsahovat:

  • označení stran konfliktu,
  • jméno, popřípadě jména, příjmení a adresu místa podnikání mediátora,
  • vymezení konfliktu, který je předmětem mediace,
  • výši odměny mediátora za provedenou mediaci nebo způsob jejího určení, popřípadě ujednání o záloze nebo ujednání o tom, že mediace bude provedena bezplatně,
  • dobu, po kterou má mediace probíhat, nebo ujednání o tom, že mediace má probíhat po dobu neurčitou. 

V nejlepším případě končí mediace nalezením smírného řešení. Mediace však může skončit i pokud:

  • se strany nesešly déle než rok,
  • se vyskytnou pochybnosti o nepodjatosti mediátora, nebo pokud
  • některá ze stran písemně oznámí mediátorovi, že už nechce v mediaci pokračovat. 

Uzavření smlouvy o provedení mediace má ze zákona stejné účinky na promlčení jako například podání žaloby. To znamená, že promlčecí doba přestává běžet. Nemusíte se tak obávat, že Vaše nároky uvedené ve smlouvě o provedení mediace se v průběhu mediace promlčí.

Novinkou je, že mediaci může stranám nařídit soud. Pokud to bude soud považovat za vhodné, může nařídit účastníkům řízení tříhodinovou mediaci.

Je mediační dohoda exekučním titulem?

Není. Stává se exekučním titulem až po schválení soudem nebo sepsání formou notářského nebo exekutorského zápisu s přímou vykonatelností.


Právní rámec: