Odpovědnost

oddělení 3603 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele
oddělení 3603 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele

Vydáno

Pojištění odpovědnosti kryje rizika související se skutečností, že pojištěný subjekt může způsobit svou činností újmu jinému subjektu, a to škody na majetku, újmu na zdraví a na životě, nebo finanční škody, které je povinen nahradit. Odpovědnostní pojištění se vyskytuje v celé řadě konkrétních pojistných produktů. Tyto produkty lze podle charakteru odpovědnostních rizik rozdělit do následujících oblastí:

Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (povinné ručení)

Co ovlivňuje výši pojistného u povinného ručení?

  • kategorie vozidla (osobní automobil, tahač apod.),
  • zdvihový objem nebo výkon motoru,
  • zvolený limit pojistného plnění (minimální limity jsou dány zákonem),
  • tzv. segmentační kritéria (např. věk, bydliště vlastníka vozidla, stáří vozidla, přítomnost dětí ve vozidle apod.) a
  • předchozí bezeškodní průběh (systém bonus/malus).

Z jakého titulu má pojištěný právo na odškodnění?

  • za způsobenou újmu vzniklou ublížením na zdraví nebo usmrcením,
  • za způsobenou škodu vzniklou poškozením, zničením nebo ztrátou věci, jakož i škodu vzniklou odcizením věci, pozbyla-li fyzická osoba schopnost ji opatrovat,
  • ušlý zisk,
  • účelně vynaložené náklady spojené s právním zastoupením při uplatňování nároků podle situací uvedených výše.

Jaký je rozdíl mezi havarijním pojištěním a povinným ručením?

Havarijní pojištění je pojištěním (vlastního) majetku (vozidla), resp. rizik škod na něm způsobených (odcizením, vandalstvím, působením živlů, havárie). Povinné ručení je pak pojištěním odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla jiné osobě. V případě havarijního pojištění je pojistné plnění vyplaceno i v případě, kdy si např. řidič škodu na vozidle způsobil sám, popř. byla-li způsobena zvířetem (s možností krácení pojistného plnění a výluk ze strany pojišťovny).

Pojištění občanské odpovědnosti

Běžné životní situace doprovází větší či menší míra rizika. Například škodu vzniklou neúmyslným poškozením nebo rozbitím zboží v obchodě a vyplavením sousedního bytu je člověk povinen nahradit. Před následky podobných rizik se můžeme pojistit. Pojištění odpovědnosti slouží k ochraně před výdaji spojenými s úhradou škod nebo újem, které mohou být způsobeny při každodenních činnostech způsobit jiným osobám.