Právní ochrana

oddělení 3603 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele
oddělení 3603 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele

Vydáno

Pojištění právní ochrany

Pojištění právní ochrany představuje nástroj krytí nákladů vyplývajících z účasti pojištěné osoby v případných právních sporech (občanskoprávních, správních, trestních řízeních a smluvních sporech) – s výjimkou sporů s pojišťovnou, se kterou pojištění sjednává. Účelem pojištění je zejména zajistit pojištěnému dostatečné finanční prostředky na prosazení jeho požadavků na náhrady škod a na právní úkony s tím související, případně pak pojištěného přímo i zastupovat.

Rozsah této ochrany je individuální, a tedy daný sjednanou pojistnou smlouvou, obecně však v rámci pojistného plnění bývají kryty zejména:

 • soudní poplatky, výdaje, náklady,
 • náklady spojené s cestou pojištěné osoby k soudnímu řízení,
 • odměna právního zástupce pojištěné osoby,
 • náklady na soudní znalce a svědky
 • případné plnění protistraně, rozhodne-li o něm soud
 • služby pojišťovny (spočívající v různých zjišťovacích či zajišťovacích úkonech ve prospěch pojištěné osoby, v poskytování právního poradenství, apod.).

Mezi základní druhy produktu pojištění právní ochrany řadíme především:

 • pojištění právní ochrany motorových vozidel
  • pojištění právní ochrany motorového vozidla
  • pojištění právní ochrany řidiče motorového vozidla
 • pojištění právní ochrany rodiny
 • pojištění právní ochrany podnikatelů
 • pojištění právní ochrany vlastníka nemovitosti
 • pojištění právní ochrany pro případ pracovněprávních sporů