Život a zdraví

oddělení 3603 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele
oddělení 3603 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele

Vydáno

Životní pojištění, úrazové pojištění a nemocenské pojištění.

Mezi základní druhy pojištění osob řadíme životní pojištění, úrazové pojištění a nemocenské pojištění.

Životní pojištění

Podstata a druhy životního pojištění

Životní pojištění je pojištěním osob, které kryje riziko smrti anebo riziko dožití se (věku, dne určeného smlouvou jako konec pojištění či určité životní události). To znamená, že ze životního pojištění může vzniknout nárok na pojistné plnění nejen v případě ztráty života (zde tzv. obmyšlenému), ale i (osobě pojištěné nebo jiné) při dožití se sjednaného věku nebo okamžiku. Jinými slovy životní pojištění kryje riziko, že člověk bude sice žít, ale nebude mít dostatečný příjem na úhradu svých materiálních potřeb, rovněž jako to, že člověk žít nebude a dostatečné prostředky na úhradu svých materiálních potřeb nebudou mít ti, kteří na osobě zemřelého byli finančně závislí. Pojišťovny nabízejí pojištění obou těchto rizik odděleně, nejčastěji však současně v jednom produktu jako pojištění rizika úmrtí i dožití.

Do životního pojištění kromě pojištění rizika smrti a dožití zahrnujeme rovněž tzv. svatební pojištění, pojištění prostředků na výživu dětí a důchodové pojištění (představující zvláštní způsob plnění při dožití nebo smrti). Mezi životní pojištění se dále řadí i některá pojištění, která jsou sama o sobě pojištěním neživotním. Ta kryjí jak riziko smrti (v důsledku úrazu nebo vážné nemoci), tak pracovní neschopnost a trvalé následky resp. invaliditu, kterou mohou úraz či nemoc člověku způsobit.

Z ekonomického hlediska můžeme produkty životního pojištění rozdělit do těchto základních skupin:

 • rizikové životní pojištění,
 • kapitálové životní pojištění,
 • investiční životní pojištění,
 • pojištění pro případ dožití.

Specifickým druhem kapitálového životního pojištění je pojištění důchodové, které má zvláštní režim (postupné) výplaty pojistné částky. Jako kombinaci investičního a kapitálového životního pojištění, kterou lze případně vyčlenit jako samostatnou obměnu životního pojištění, je pak tzv. univerzální (resp. variabilní) životní pojištění. Všechna pojištění, která předpokládají pojistná plnění v případě dožití, označujeme za tzv. rezervotvorná životní pojištění. Základní odlišnosti různých forem životního pojištění spočívají v odlišné konstrukci pojistného plnění.

typ životního poj. / riziko smrt dožití
rizikové ŽP výplata pojistné částky 0
pojištění dožití 0 výplata pojistné částky
kapitálové ŽP výplata pojistné částky výplata pojistné částky
investiční ŽP výplata pojistné částky výplata kapitálové hodnoty pojištění

U rizikového životního pojištění dochází k výplatě pojistné částky jenom v případě úmrtí pojištěného v době trvání pojištění, kapitálová hodnota pojištění (tj. spořicí složka pojištění) se netvoří. U pojištění dožití dochází k pojistnému plnění naopak pouze v případě, kdy se pojištěný sjednaného věku dožije. Kapitálové a investiční pojištění zajišťují pojistná plnění jak pro případ dožití, tak i úmrtí. Ve smlouvě o kapitálovém životním pojištění má klient pojistnou částku přesně uvedenou. U investičního životního pojištění se v případě dožití klienta pojistná částka odvíjí od stavu podílového účtu jeho pojištění (kapitálové hodnoty pojištění), případného garantovaného minimálního zhodnocení. Pojistná částka tedy není ve smlouvě o pojištění tohoto typu explicitně uvedena.

Výluky u životního pojištění

Každé sjednané pojištění kromě jiného určuje i rozsah tzv. výluk z pojištění. Výlukami jsou myšleny události, které jsou vyloučeny z pojistného krytí. Pojišťovna v případě, že nastanou, není povinna k pojistnému plnění. V případě životního pojištění bývá rozsah výluk relativně úzký. Nejčastější výlukou (rovněž jako zákonným omezením pro plnění) je sebevražda pojištěné osoby, u které mají pojišťovny specifické podmínky. Pojišťovny v tomto případě uplatňují časové testy trvání smlouvy a v závislosti na jejich splnění vypočítávají výši plnění vůči oprávněné osobě. Po uplynutí stanovené doby, je vyplaceno plnění i v případě sebevraždy pojištěného. Dalšími výlukami jsou zejména úmrtí

 • v souvislosti s válečnými událostmi a vnitrostátními nepokoji,
 • následkem radioaktivního zařízení nebo nukleární katastrofy,
 • v důsledku provozování extrémních nebo leteckých sportů,
 • při řízení motorového vozidla bez řidičského oprávnění,
 • v rámci účasti na motoristických závodech,
 • v souvislosti s teroristickým aktem,
 • při pobytu v některých zemích bez souhlasu pojišťovny,
 • úmrtí následkem některých onemocnění, kterým pojištěný trpěl již před sjednáním pojištění.

Kromě výluk z pojištění uplatňují pojišťovny některá omezení u příčin úmrtí, jež zakládají právo na snížení pojistného plnění. Až na výjimky je toto snížení možné v souladu se zákonem maximálně o jednu polovinu. Práva na snížení pojistného plnění pojišťovny nejčastěji využívají při smrti pojištěného v důsledku jednání, kterým jiné osobě způsobil těžkou újmu na zdraví nebo smrt (viz dále úrazové pojištění), v souvislosti se spácháním trestného činu nebo s požitím alkoholu nebo léků, toxických a omamných látek.

Úrazové pojištění a pojištění pro případ nemoci

Základem úrazového pojištění je krytí trvalých následků úrazů, smrti následkem úrazu a některých dalších pojistných událostí, tak jak je vymezí pojistná smlouva (např. tělesné poškození způsobené úrazem, invalidita způsobená úrazem, doba nezbytného léčení po úrazu, doba pracovní neschopnosti, doba hospitalizace). Pro tyto druhy pojištění se v pojistné smlouvě vždy sjednávají příslušné pojistné částky. Pojišťovny podobně jako u životního pojištění uplatňují tzv. výluky z pojištění.

Pojištění pro případ nemoci provozované soukromými pojišťovnami lze uplatňovat jako doplněk povinného všeobecného zdravotního pojištění a povinného sociálního nemocenského pojištění, a to pro případy, kdy nejsou dané potřeby povinným pojištěním kryty buď vůbec, nebo má-li jednotlivec zájem na vyšším rozsahu krytí, nebo pro osoby, které do povinného pojištění nejsou zahrnuty (v případě sociálního nemocenského pojištění typicky osoby samostatně výdělečně činné).