Zadlužení a předlužení

oddělení 3603 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele
oddělení 3603 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele

Vydáno

Aktualizováno 18. 3. 2019
 • Aktualizace - Konkurz a sliby tzv. oddlužovacích agentur, Splácení řádně a včas a prodlení, Předcházení prodlení, Rozhodčí doložka
 • Aktualizace - Soudní (rozhodčí) řízení, exekuce (Zahájení exekuce, výzva k zaplacení; Obrana proti soupisu majetku)
 • Aktualizace - Soudní (rozhodčí) řízení, exekuce (Příkaz k výplatě z bankovního účtu a souběh …; Srážky ze mzdy a jiných příjmů); Zadlužení
 • Aktualizace obsahu
 • Aktualizace obsahu
 • Aktualizace obsahu v části Soudní (rozhodčí) řízení, exekuce
 • Aktualizace obsahu v části Soudní (rozhodčí) řízení, exekuce

Zadlužení (předlužení) a jak z něj ven

Zadlužení

Dluh, dlužník, zadlužení, předlužení

Půjčíte-li si peníze, vznikne Vám dluh a stane se z Vás dlužník. Jste takzvaně zadlužen. Jste zavázán půjčené peníze vrátit. Je to Váš závazek. Věřitel, tedy ten, kdo Vám půjčil, má vůči Vám pohledávku (právo) na vrácení půjčených peněz.

Přesáhnou-li Vaše dluhy hodnotu Vašeho majetku, jste předlužen. Vaše dluhy nemůžete splatit ani prodejem veškerého Vašeho majetku.

Splácení řádně a včas a prodlení

Půjčíte-li si peníze, máte povinnost je řádně (tj. všechny) a včas (tj. v dané lhůtě) vrátit. Pokud zaplatíte pozdě, nebo zaplatíte méně, hrozí Vám ze strany věřitele sankce. Totéž platí v případě splátkového kalendáře. Pokud máte k 15. dni v měsíci platit splátku ve výši 1.000 Kč a zaplatíte buďto 900 Kč nebo zaplatíte až 16. den, hrozí Vám sankce za porušení smlouvy (prodlení). Důležité je přitom vědět, že dluh je splacen připsáním peněz na účet věřitele, nikoli jejich odesláním z Vašeho účtu (zpravidla do 3 dnů) či podáním poštovní poukázky (zpravidla do 5 dnů). Určitě neposílejte peníze poštovní poukázkou k vyplacení věřiteli v hotovosti. V tomto případě je totiž dluh splacen vyplacením poštovní poukázky věřiteli, záleží tedy na věřiteli, kdy si poštovní poukázku nechá vyplatit. Lhůta pro výplatu poštovní poukázky může být až 30 dní od jejího podání. Věřitel tak sám může dlužníka uvést do prodlení. Dluh splatíte tentýž den, pokud peníze složíte v hotovosti na přepážce banky, která vede věřiteli účet.

Plnění informačních povinností dlužníka

Smlouvu však můžete porušit nejenom při splácení, ale i při neplnění informačních povinností. Pokud jste povinni oznámit Vaše přestěhování nebo změnu zaměstnavatele do 30 dnů a neuděláte to, následek bývá často stejný – přichází sankce, velmi často povinnost zaplatit smluvní pokutu. Například jedna paní si nevšimla podmínky uvedené ve smlouvě o zprostředkování úvěru, že musí do 2 týdnů od podpisu této smlouvy přinést zprostředkovateli občanský průkaz. Zprostředkovateli přitom výslovně řekla, že občanský průkaz nemá a v dohledné době jej mít nebude. Jediné co měla, byl cestovní pas. Zprostředkovatel ji na smluvní podmínku neupozornil, a následně po ní vymáhal smluvní pokutu 6.000 Kč, která byla stanovena za každé drobné porušení smlouvy.

Předcházení prodlení

Co dělat, pokud se ocitnete v prodlení? Především je nutné takové situaci předejít. Jakmile zjistíte, že se Vám nedostává peněz na splácení dluhu, nedělejte mrtvého brouka a začněte s věřitelem či věřiteli aktivně jednat o změně splátkového kalendáře. Rozhodně si nepůjčujte na jednotlivé splátky u nových věřitelů. Variantou řešení je i konsolidace dluhů (více níže), tedy nový úvěr na zaplacení všech !!! předchozích dluhů.

Aktivní zjišťování dluhů

Spotřebitel má často dluhy u mnoha institucí, a zároveň na některé z nich zapomněl. Bohužel instituce na tyto dluhy nezapomněly a podnikají kroky k jejich úspěšnému vymožení. To může trvat i několik let, v průběhu kterých může dojít ke značnému navýšení původní dlužné částky, např. o penále či poplatky za zpracování pohledávky. Standardním případem jsou jízdy načerno. Pokuta ve výši 200 Kč může narůst do výše 8.000 Kč a více.

V případě, že si nejste jisti, zda některé z níže uvedených institucí nedlužíte, nestačí pouze zažádat o výpis z registru dlužníků (více zde). Kontaktujte další poskytovatele služeb a buďte aktivní při jejich vyhledávání a zjišťování dalších dluhů.

Dluhy mají lidé nejčastěji za:

 • neuhrazené faktury u telekomunikačních společností / mobilních operátorů,
 • neuhrazené pojistné na zdravotní pojištění u zdravotních pojišťoven,
 • neuhrazené pojistné na sociální zabezpečení u České správy sociálního zabezpečení,
 • pokuty (např. za jízdu bez platné jízdenky nebo za dopravní přestupky),
 • poplatky (např. za svoz komunálního odpadu, za psa, jiné poplatky v místě současného nebo MINULÉHO bydliště, za lékaře),
 • neuhrazené splátky u leasingových společností, u úvěrových i nebankovních institucí a u pojišťoven, z kreditních karet atd.
 • neuhrazené splátky za elektrickou energii, plyn, topení a vodu u jejich poskytovatelů.

Proto doporučujeme, abyste si např. v případě změny jména nebo bydliště ověřili, zda má zdravotní pojišťovna, mobilní operátor, finanční instituce a další poskytovatelé služeb aktuální kontakty. Také je dobré pravidelně kontrolovat správnost a aktuálnost účtů u trvalých příkazů.

Snížení dluhu vlastní aktivitou, předčasné splacení

Pokud nezvládáte splácet svůj dluh, zkuste jej aktivně snížit. Přemýšlejte, zda za tím, že nemáte na měsíční splátky dluhu, není zbytečné utrácení za nepotřebné aktivity či věci. Uvědomte si, že pokud nebudete splácet, ve finále přijdete o vše. Především přestaňte utrácet za zbytečnosti (hospoda a fotbal, kadeřník, kosmetika), prodejte případný přebytečný majetek (auto, televize, chata) dříve než Vám jej zabaví exekutoři a z výtěžku splaťte předčasně část dluhů. Na předčasné splacení úvěru máte ostatně ze zákona právo, nesmíte za to být sankcionováni. Výsledkem předčasného splacení dluhů musí být dohoda s věřitelem o snížení splátek zbývající nesplacené části dluhu. Pokud by za stejné výše splátek došlo pouze ke zkrácení doby splatnosti, a na původní výši splátek nemáte, budete okamžitě kvůli pokutám tam, kde jste byli dosud.

Konsolidace dluhů

Konsolidace dluhů znamená nahrazení více dluhů jedním dluhem a více věřitelů jedním věřitelem. Také se jí říká refinancování. Při konsolidaci dluhů může nový věřitel zaplatit staré dluhy za dlužníka nebo může dlužníku poskytnout úvěr v takové výši, z níž dlužník sám zaplatí svým starým věřitelům své dluhy. Při konsolidaci dluhů dochází k předčasnému splacení původních úvěrů, které jsou nahrazeny konsolidovaným úvěrem. Důležité je při konsolidaci dluhů dohodnout takové splátky, které jste schopni splácet. Kvůli nižším měsíčním splátkám však dochází k prodloužení doby úvěru – splácíte déle. Splátky nesmí být ani o korunu vyšší, než jste schopni splácet. V opačném případě spadnete kvůli sankcím za prodlení opět do dluhové spirály.

Dluhová spirála

Pozorně si přečtěte smlouvu včetně všeobecných obchodních podmínek, abyste ji neporušili jen z důvodu neznalosti smluvních podmínek. Kvůli sankcím totiž dluh citelně narůstá. Někteří věřitelé mají nastaveny smlouvy tak, že stačí jedno či dvě opomenutí, a dluh se zvětší na dvojnásobek. Zvětšený dluh nestíháte splácet, na splácení si půjčíte za ještě horších podmínek, naskakují nové sankce a rozjíždí se dluhová spirála. Na jejím konci dlužíte klidně desetkrát tolik co na začátku a máte věřitelů několik, hrozí Vám exekuce. Nutné je přitom vědět, že dluh narůstá, i když jej věřitel aktivně nevymáhá. Věřitel totiž často čeká, až dluh včetně smluvních pokut a úroků z prodlení dosáhne výše, při které se mu vyplatí začít dluh vymáhat.

Smlouva může například obsahovat smluvní pokutu 6.000 Kč za každé porušení smlouvy. Dlužíte 30.000 Kč za úrok 50 % ročně (p.a.). Splácíte měsíčně po 2.000 Kč, na víc nemáte. Zpozdíte se se splátkou úvěru o jeden jediný den a věřitel začne vymáhat 6.000 Kč smluvní pokutu. Stanoví Vám k jejímu zaplacení 30 dnů. Na její zaplacení nemáte, pošle na Vás exekutora. Nebo si na její zaplacení půjčíte u jiného věřitele za úrok 90 % a splácíte dalších 1.000 Kč měsíčně. Jenže již předtím jste téměř neměli na splátky 2.000 Kč, a teď máte platit o další 1.000 Kč více. Dostanete se do prodlení u obou věřitelů a naskočí další smluvní pokuty, tentokrát od obou. Nakonec na Vás pošlou exekutora oba věřitelé, nebo si na splácení půjčíte u třetího věřitele a ve finále na Vás přijdou exekutoři od tří i více věřitelů.

 

Soudní (rozhodčí) řízení, exekuce

Žaloba věřitele, dlužník musí k soudu

Pokud Vám přesto dluhy nakonec přerostou přes hlavu a přestanete splácet, dostanete se do prodlení a přijde Vám do schránky první obsílka od soudu nebo od soukromého rozhodce. Věřitel Vás zažaloval. Nemá smysl se schovávat a obálku nepřebírat. Pokud Vám není obálka doručena osobně, je uložena na poště, dostanete oznámení o jejím uložení a 10. den po uložení se považuje písemnost za doručenou i bez Vašeho vyzvednutí. Od této tzv. fikce doručení běží lhůty (ve kterých se můžete bránit u soudu, řešit situaci jinak nežli exekucí apod.)

Platební rozkaz, ústní jednání u soudu

Platební rozkaz je rozhodnutí soudu, kterým je Vám v rámci snahy zjednodušit a zrychlit soudní řízení pouze na základě žaloby věřitele a jím předložených důkazů přikázáno zaplatit Váš dluh s příslušenstvím (úroky, sankce) do určité doby. Musí být doručen do vlastních rukou.

Proti platebnímu rozkazu se lze bránit podáním odporu, a to pouze 15 dnů od jeho doručení. Platební rozkaz musí obsahovat poučení o možnosti odpor podat a informaci, komu má být odpor adresován. Pokud odpor proti platebnímu rozkazu nepodáte, zbavíte se možnosti argumentovat proti věřiteli, platební rozkaz nabude právní moci a věřitel Vás bude moci předat exekutorovi.

Podáním odporu proti platebnímu rozkazu se platební rozkaz ruší a soud nařídí ústní jednání. Tohoto jednání se musíte zúčastnit, jinak by byla vysoká pravděpodobnost, že se dostaví pouze žalobce a Vy spor automaticky prohrajete „pro zmeškání“. Navíc se při jednání můžete účinně bránit, neboť nepoctiví věřitelé jsou schopni tvrdit, že jste jim splatili méně než ve skutečnosti, nebo uplatňují vyšší sankce, než máte ve smlouvě. To je první fáze soudního řízení, které vede k exekuci.

Výsledkem soudního řízení bude rozsudek, který Vám stanoví povinnost v určité lhůtě zaplatit určitou peněžní částku. Pokud nezaplatíte, nebo se do 15 dnů neodvoláte, může nastoupit exekuce.

Vedle běžné formy platebního rozkazu existují ještě tři další druhy platebního rozkazu, a to:

 • evropský platební rozkaz, který se používá ve chvíli, kdy se jedná o přeshraniční spor, tedy kdy věřitel, nebo dlužník bydlí, nebo sídlí v jiném státě;
 • elektronický platební rozkaz - od běžného platebního rozkazu se v zásadě moc neliší, lhůty pro podání odporu a proces před soudem po podání odporu zůstávají stejné;
 • směnečný (šekový) platební rozkaz, kterým je zahájeno specifické řízení, které se vyznačuje velice krátkými lhůtami. Odůvodněný odpor musí žalovaný podat do TŘÍ DNŮ od doručení platebního rozkazu, jinak spor prohrává.

Rozhodčí řízení

Místo obálky od soudu můžete obdržet také obálku od soukromého rozhodce s oznámením o zahájení rozhodčího řízení. Rozhodčí řízení je zákonem upravený proces, ve kterém místo soudu o sporu věřitele a dlužníka rozhoduje soukromý rozhodce. Rozhodčí řízení může být konáno pouze na základě tzv. rozhodčí doložky. Protože od 1.12.2016 je sjednávání rozhodčích doložek (smluv) ve spotřebitelských vztazích zakázáno, rozhodčí řízení se může konat pouze na základě smluv uzavřených před 1.12.2016.

Rozhodčí doložka

Rozhodčí doložka je smlouva, která musí být v případě spotřebitele uzavřena na samostatném kusu papíru (to znamená nikoli skryta drobným písmem uprostřed desetistránkových všeobecných obchodních podmínek), a kterou se zbavujete práva na řízení před soudem a souhlasíte s tím, že místo soudu bude rozhodovat soukromý rozhodce. Od 1.12.2016 je však sjednávání rozhodčích doložek (smluv) ve spotřebitelských vztazích zakázáno; rozhodčí řízení se tudíž může konat pouze na základě smluv uzavřených před 1.12.2016.

Jmenování rozhodce

Ve spotřebitelské rozhodčí doložce (mohla být uzavřena pouze do 1.12.2016) musí být rozhodce přímo jmenován jménem a tento rozhodce musí být zapsán v seznamu rozhodců vedeném Ministerstvem spravedlnosti. Spotřebitelem jste, pokud jste si nevzal úvěr za účelem podnikání. Nevadí, že jinak pracujete na živnostenský list, pouze úvěr nesmí být spojen s Vaším podnikáním.

Neplatnost rozhodčí doložky

Pokud není rozhodčí doložka (mohla být uzavřena pouze do 1.12.2016) na samostatném listu papíru, nebo pokud není rozhodce výslovně jmenován, ale je například uvedeno, že bude vybrán rozhodčím soudem (což je ve většině s.r.o. patřící nějakému advokátovi, nebo i někomu, kdo ani právní vzdělání nemá), je neplatná. Výjimkou je jmenování rozhodce Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky. To je jediný stálý rozhodčí soud, založený na základě zákona již v roce 1949. Je však nepravděpodobné, že věřitel bude chtít vést řízení před tímto rozhodčím soudem, který spíše rozhoduje velké spory mezi podnikateli (nebo též mezi podnikateli a státem).

Rozhodčí nález a jeho zrušení

Rozhodčí nález je obdobou soudního rozsudku v rámci rozhodčího řízení. Je výsledkem rozhodčího řízení, stejně jako je rozsudek výsledkem soudního řízení. Stanoví povinnost zaplatit určitou částku v určité lhůtě. Po nabytí právní moci má stejné účinky (vykonatelnost) jako rozsudek soudu. Věřitel může jít s rozhodčím nálezem za exekutorem. Rozhodčí nález může zrušit soud, pokud je neplatná rozhodčí doložka, nebo i proto, že rozhodce nepostupoval podle právních předpisů na ochranu spotřebitele.

Nutnost aktivní účasti na řízení

Každopádně stejně jako u soudní obsílky platí, že i rozhodčího řízení byste se měl zúčastnit, neboť se můžete aktivně bránit proti tvrzením věřitele.

Exekuce, exekuční doložka

Exekuce je státem povolený a upravený způsob vymáhání dluhů soudním exekutorem. Exekutor je prodlouženou rukou státu, je úřední osobou, která je pověřena vymáháním dluhů namísto soudce a jeho úkony se považují za úkony soudu. Exekutor má právo vstupu do obydlí pouze na základě soudního pověření, které obdrží na základě tzv. exekučního titulu. Exekučním titulem je vykonatelné rozhodnutí soudu (rozsudek, platební rozkaz, který nabyl právní moci) nebo soukromého rozhodce (rozhodčí nález). Nebo také smlouva uzavřená před notářem (do konce roku 2012 i před exekutorem), která obsahuje tzv. doložku přímé vykonatelnosti (exekuční doložku). Ta znamená, že věřitel nemusí s takovou smlouvou chodit k soudu, ale jde rovnou k exekutorovi.

Exekuci je možné konat pouze na základě:

 • vykonatelného rozhodnutí soudu,
 • rozhodčího nálezu, nebo
 • smlouvy s doložkou přímé vykonatelnosti.

Zahájení exekuce, výzva k zaplacení

Předtím, než Vás exekutor navštíví, je povinen Vám zaslat vyrozumění o zahájení exekuce spolu s výzvou k zaplacení dluhu ve lhůtě 30 dnů. Pokud dluh (včetně úroků a smluvních sankcí od věřitele) a náklady exekuce vypočtené exekutorem v dané lhůtě zaplatíte, exekutor Vám naúčtuje pouze polovinu své zákonem (resp. prováděcí vyhláškou) stanovené odměny (cca 15 % z dlužné částky včetně příslušenství a nákladů věřitele, minimálně však 3.000 Kč). Pokud výzvu uposlechnete a požadovanou částku ve stanovené lhůtě uhradíte, exekuce nebude provedena

Vstup exekutora do obydlí dlužníka, zjišťování majetku a příjmů

Pokud nezaplatíte, exekutor zahájí exekuci. Základním úkonem exekuce je zjištění majetku a příjmů dlužníka. Za tímto účelem exekutor obešle finanční instituce, aby zjistil, jaké máte účty a hlavně kolik na nich máte uloženo peněz, dotáže se katastru nemovitostí, aby zjistil, jestli vlastníte nemovitosti a navštíví Vás doma za účelem pořízení soupisu Vašeho movitého majetku za účelem jeho budoucího prodeje. Jste povinni jej vpustit do bytu či domu. Pokud mu v tom bráníte, nebo nejste doma, musí exekutor přizvat Policii ČR, bez její asistence nebo Vašeho svolení nesmí vstoupit.
Základní způsoby provedení exekuce

Způsoby provedení exekuce jsou určeny zákonem (exekučním řádem). Základní způsoby provedení exekuce jsou:

 • srážky ze mzdy a jiných příjmů,
 • přikázání pohledávky (pokud Vám někdo jiný dluží, je mu přikázáno, aby platil namísto Vám exekutorovi),
 • příkaz k výplatě z bankovního účtu,
 • prodej movitých věcí a nemovitostí.

Srážky ze mzdy a jiných příjmů

Srážky ze mzdy a jiných příjmů (např. mateřská, rodičovská, důchod, jiné sociální dávky) jsou nejčastějším způsobem provedení exekuce. Každý způsob exekuce má ale svá omezení. Při exekuci srážkami ze mzdy a jiných příjmů nesmí být dlužníku zabavena tzv. základní částka, která v roce 2019 činí 6.429 Kč, a dále částka 1.607 Kč na manželku/manžela a každé dítě, pokud žijí ve společné domácnosti. Tyto položky dohromady tvoří tzv. nezabavitelnou (nepostižitelnou) část mzdy.

Přikázání pohledávky

Přikázání pohledávky znamená, že Váš dlužník, musí namísto Vám zaplatit exekutorovi. Může to být např. kamarád nebo příbuzný, kterému jste sám půjčil peníze. Exekutor se na něj obrátí a přikáže mu, aby dlužnou částku zaplatil exekutorovi namísto Vám.

Příkaz k výplatě z bankovního účtu a souběh exekuce na příjmy

Při exekuci příkazem k výplatě z bankovního účtu ztratíte právo nakládat s prostředky na účtu. Účet je Vám tzv. zablokován. Nemůžete z něj platit, ani vybírat peníze. Výjimkou je částka do výše dvojnásobku životního minima jednotlivce, tj. v roce 2019 6.820 Kč, se kterou můžete jednorázově disponovat, nejlépe si ji vybrat v hotovosti. Pokud máte u jedné banky více účtů, toto právo platí pouze pro jeden z těchto účtů.

Při exekuci příkazem k výplatě z bankovního účtu ztratíte právo nakládat s prostředky na tomto účtu – je tak zvaně zablokován. Banka si v danou chvíli navíc nemůže strhnout poplatky (např. za vedení účtu, za kartu apod.) a u banky vám vzniká další dluh (u banky). Upozorňujeme také na skutečnost, že banky mají zpravidla velmi vysoký měsíční poplatek za vedení účtu s exekucí (v řádu stokorun) a dluh u nich tedy velmi rychle narůstá. Proto se pokuste zablokovaný účet zrušit.

Souběh exekuce srážkami ze mzdy a příkazem k výplatě z bankovního účtu

Častým postupem exekutora, který Vás dostane do neřešitelných existenčních problémů, je exekuce na Vaši mzdu společně se zablokováním bankovního účtu. Pokud si necháváte posílat mzdu či sociální dávky na bankovní účet, resp. to, co z nich zbylo po exekuci, tyto peníze dorazí na zablokovaný účet a nemůžete se k nim dostat. Obranou proti dvojí exekuci – na mzdu a následně na účet – je zasílání nezabavitelné části mzdy či jiného příjmu poštovní poukázkou nebo jejich vyplácení v hotovosti.

Prodej movitých věcí a nemovitostí (prodej majetku)

Prodeji majetku slouží návštěva exekutora ve Vašem bytě či domě. Účelem této návštěvy je pořídit soupis Vašeho majetku. I zde je exekutor omezen ve svém jednání zákonem. Při exekuci prodejem věcí nelze prodat věci, které patří někomu jinému. Z věcí ve Vašem vlastnictví se exekuce nesmí týkat těch, které nezbytně potřebujete k uspokojování hmotných potřeb svých a své rodiny, tj. běžné oblečení a vybavení domácnosti (lednička, pračka, sporák, kamna), snubní prsten, zdravotnické potřeby a jiné věci, které dlužník potřebuje vzhledem ke své nemoci nebo tělesné vadě (např. drahý invalidní vozík), hotové peníze do částky odpovídající dvojnásobku životního minima jednotlivce, domácí mazlíčci. Dále jsou vyloučeny z exekuce též věci, které potřebujete k plnění svých pracovních úkolů (např. počítač u programátora, spisovatele či účetního, hudební nástroj u profesionálního hudebníka, zednické náčiní u zedníka).

Obrana proti soupisu majetku

Pokud exekutor sepíše do soupisu majetku i věci, které jsou z exekuce vyloučeny, nebo věci, které nenáleží dlužníkovi (klasickým případem je, že exekutor vstoupí do obydlí rodičů dlužníka), můžete se bránit návrhem na vyškrtnutí věci ze soupisu, který se podává u tohoto exekutora. Tento návrh je nutné podat do 30 dnů ode dne, kdy jste se dozvěděl, že soupis obsahuje věci z exekuce vyloučené nebo věci náležející někomu jinému. Návrh se podává u exekutora, který učinil soupis.

Pokud exekutor návrh odmítne, můžete podat žalobu na vyloučení věci z exekuce u soudu. Exekučním soudem je okresní soud místně příslušný podle trvalého pobytu dlužníka. Žalobu je nutno podat do 30 dnů od doručení zamítavého rozhodnutí exekutora. Je v ní nutné uvést důkazy potvrzující tvrzení, že věc postižená exekucí patří jiné osobě než dlužníkovi.

Po dobu řízení nesmí exekutor sepsané movité věci prodat. Pokud tak přesto učiní a soud rozhodne, že máte pravdu, exekutor Vám musí zaplatit škodu, kterou Vám způsobil. Je za tím účelem ze zákona pojištěn. 

 

Předlužení a oddlužení

Rizika nabídek na řešení Vašich dluhů

Máte mnoho dluhů, trápí Vás exekutoři ze všech stran, už nemůžete dál. Hlavně nedbejte různých nabídek na oddlužení nebo konsolidaci dluhů za drahé peníze (10.000 - 20.000 Kč), často se za tím skrývají podvodníci, kteří Vás přivedou do ještě větších problémů.

Přeposílání plateb věřitelům

Konsolidaci dluhů popsanou výše provádějí seriozní věřitelé (banky i někteří nebankovní věřitelé), konsolidací dluhů ani oddlužením není slib, že za Vás někdo bude Vaše splátky posílat Vašim věřitelům. Podlehnutím takovému slibu se akorát dostanete do prodlení, protože i pokud si taková agentura neponechá všechny Vaše peníze, buďto budete platit více, než byste platil všem věřitelům dohromady, nebo těmto věřitelům agentura bude posílat nižší splátky, protože si z nich ukrojí svou odměnu.

Úpadek a insolvenční řízení

Dluhová spirála většinou znamená, že se dostanete do úpadku. Úpadek je právní pojem, používaný insolvenčním zákonem, a znamená, že máte více věřitelů, jste v prodlení déle než 30 dnů a nejste schopen dluhy splácet. Pokud jste v úpadku, splňujete podmínky pro zahájení insolvenčního řízení. Schválením návrhu na zahájení insolvenčního řízení se přerušují (nikoli zanikají) exekuce. Součástí insolvenčního řízení je mj. oddlužení a konkurz. Při oddlužení exekuce zaniknou úplně, při konkurzu mohu po jeho ukončení pokračovat.

Oddlužení a pomoc při vyplnění návrhu

Oddlužení (osobní bankrot) je soudem řízený proces na základě insolvenčního zákona, který vyžaduje dosti vysoký stupeň právních znalostí a především posouzení toho, zda dokážete splnit podmínky oddlužení. Tuto službu zdarma a kvalitně poskytují různé neziskové organizace a kvalitně a za úplatu, avšak rozumnou, ji vykonávají advokáti.

Význam oddlužení

Oddlužení znamená, že pokud splníte jeho podmínky, soud Vás osvobodí od zbytku Vašich nesplacených dluhů. O toto osvobození si musíte po splnění podmínek oddlužení zažádat. Soud vydá usnesení, kterým se nesplacené dluhy stávají nevymahatelnými. Usnesení soudu, jež Vás od splácení dluhů osvobozuje, je pro Vás životně důležité, protože je to Vaše obrana proti pokračování exekucí. Někteří věřitelé, zvláště ti, kteří s oddlužením nesouhlasili a byli ostatními věřiteli přehlasováni, to budou na Vás zkoušet s exekucemi neustále.

Oddlužení a podnikání

Oddlužení je přitom možné pouze, pokud Vaše dluhy nepocházejí z podnikání. Můžete pracovat na živnostenský list, avšak Vaše dluhy nesmí s touto prací souviset. V rámci návrhu na oddlužení musíte uvést zejména seznam svého majetku a seznam svých dluhů včetně věřitelů, k tomu doložit příjmy, a doložit, že jste schopen splnit podmínky oddlužení.

Podmínky oddlužení

Podmínky oddlužení jsou jednoduché, avšak tvrdé. Musíte všem věřitelům zaplatit minimálně 30 % jejich pohledávek (tedy toho, co jim dlužíte). Zaplatit musíte buďto jednorázově, prodejem soudem určeného majetku, nebo během 5 let v pravidelných, předem stanovených splátkách.
Důsledek porušení podmínek oddlužení

Stačí však porušit podmínky, oddlužení je zrušeno a je na Vás uvalen konkurz. Dluhová spirála pak pokračuje, i když jste přišli o majetek. Za porušení podmínek není považováno jen prodlení se splácením, ale například i to, že některému z věřitelů zaplatíte více, protože na Vás naléhá. Oddlužení může být zrušeno i zpětně, pokud se zjistí, že jste porušil podmínky až po ukončení oddlužení. Pak následuje konkurz.

Konkurz a sliby tzv. oddlužovacích agentur

Konkurz znamená, že vše, co vlastníte, bude prodáno v dražbě, avšak Vaše nesplacené dluhy nezaniknou. Jak se ocitnete v konkurzu? Velmi jednoduše. Kromě výše uvedeného porušení podmínek oddlužení stačí, když uvěříte slibu tzv. oddlužovací agentury, že Vám zajistí oddlužení (za poplatek až 20.000 Kč). Ve skutečnosti Vás uvedou do mnohem větších problémů, protože oddlužení nevyřídí, pouze za Vás vyplní formulář! (Ten je dostupný na internetu i s pokyny k vyplnění a s vyplněným vzorem návrhu.)

Formulář při dobré vůli dokážete vyplnit za hodinu sami, zatímco oddlužovací společnosti v něm často Vaším jménem udělají chyby, a následně za Vás podají návrh na zahájení insolvenčního řízení bez toho, že by zkoumali, zda jste schopen splnit podmínky oddlužení. Tím Vás uvádějí do obrovského rizika, protože pokud soud vůči Vám zahájí insolvenční řízení a nesplníte podmínky oddlužení, bude na Váš majetek uvalen konkurz. Z výše popsaných důvodů doporučujeme obrátit se o pomoc při vyplňování návrhu na některou z neziskových organizací, případně na advokáta, aby se zbytečně neprodlužovalo trvání nelehké životní situace, kterou je možné řešit.

Právní rámec