Oddlužení

oddělení 3603 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele
oddělení 3603 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele

Vydáno

Aktualizováno 18. 3. 2019
  • Aktualizace - Rizika podání návrhu na oddlužení, Rizika nabídek oddlužení, Podmínky oddlužení
  • Aktualizace - Výpočet příjmů pro účely oddlužení, Podmínky oddlužení, Rizika podání návrhu na oddlužení, Osvobození od dluhů není automatické!
  • Aktualizace obsahu
  • Aktualizace obsahu
  • Aktualizace obsahu v části Výpočet příjmů pro účely oddlužení
  • Aktualizace obsahu v části Výpočet příjmů pro účely oddlužení

Oddlužení (osobní bankrot)

Co je oddlužení?

Oddlužení nebo též osobní bankrot znamená osvobození dlužníka od placení části jeho dluhů pod dohledem soudu. Oddlužení je soudní proces v rámci tzv. insolvenčního řízení.

Co je insolvenční řízení?

Insolvenční řízení je soudem řízený proces upravený v zákoně č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, který řeší úpadek dlužníka. Cílem insolvenčního řízení je, aby dlužníkovi věřitelé dostali zaplacenou co nejvyšší část svých pohledávek a současně aby všichni byli uspokojeni poměrně. Poměrné uspokojení věřitelů znamená, že žádný z věřitelů nesmí obdržet vyšší procentuelní podíl své pohledávky (např. všichni věřitelé obdrží 10 % svých pohledávek, žádný nesmí dostat 11 %). Pokud dlužník některému z věřitelů zaplatí na jeho naléhání více, může se dopustit trestného činu. Výjimkou jsou tzv. zajištění věřitelé, to znamená ti, kteří mají např. zástavní právo k dlužníkově nemovitosti nebo zástavní právo k jeho cenným papírům. Jejich pohledávky budou splaceny prodejem zástavy.

Úpadek, zahájení insolvenčního řízení a jeho důsledky

Úpadek je právní pojem používaný insolvenčním zákonem. Úpadek znamená, že dlužník má více věřitelů, je v prodlení (tedy má nezaplacený dluh po splatnosti) déle než 30 dnů a není schopen dluhy splácet. Pokud je dlužník v úpadku, splňuje podmínky pro zahájení insolvenčního řízení. Schválením návrhu na zahájení insolvenčního řízení se přerušují (nikoli zanikají) exekuce. Součástí insolvenčního řízení je mj. oddlužení a konkurz. Při oddlužení exekuce zaniknou úplně, při konkurzu mohou po jeho ukončení pokračovat.

Podmínky oddlužení

Oddlužení je možné pouze od dluhů, které nepocházejí z dlužníkova podnikání. Není přitom na překážku, pokud dlužník pracuje na živnostenský list, pokud se jeho dluhy týkají rodinných financí, nikoli jeho podnikání.

Dlužník musí všem věřitelům zaplatit minimálně 30 % jejich pohledávek. “Minimálně“ znamená, že pokud je dlužník vzhledem ke svému majetku nebo příjmům schopen zaplatit více, je povinen zaplatit více, např. 50 % svých dluhů. Dlužník může zaplatit méně než 30 % pouze v případě, že s tím budou souhlasit všichni nezajištění věřitelé.

Dlužník může zaplatit buďto jednorázově prodejem soudem určeného majetku, nebo během pěti let v pravidelných splátkách. O tom, který ze způsobů oddlužení se použije, rozhodnou nezajištění věřitelé, a v případě, že se nedohodnou, tak soud. Existuje i možnost, aby o způsobu oddlužení rozhodl dlužník, v tomto případě se zvolenou formou musí souhlasit nezajištění věřitelé.

Způsoby provedení oddlužení jsou dva:

  1. zpeněžení majetkové podstaty - v tomto případě se prodá dlužníkův aktuální majetek, a výnos z tohoto prodeje je rozdělen mezi věřitele;
  2. plnění splátkového kalendáře - dlužník musí po dobu pěti let měsíčně splácet svým nezajištěným věřitelům soudem určenou částku, často formou srážek ze mzdy zasílanou insolvenčnímu správci, jehož činnost a povinnosti jsou podrobněji upraveny v zákoně o insolvenčních správcích. S ním musí dlužník spolupracovat, nezatajovat žádné příjmy, nepřijímat nové závazky, které by nemohl včas uhradit a jednou za půl roku předložit insolvenčnímu správci a zástupci věřitelů přehled svých příjmů za uplynulý půlrok. Na základě judikatury insolvenčních soudů je možné, aby dlužník v průběhu tohoto způsobu provedení oddlužení podal návrh na snížení splátek. V případě způsobu oddlužení plněním splátkového kalendáře jsou postiženy dlužníkovy budoucí příjmy. Insolvenční správce má uzavřenou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu, která by mohla vzniknout v souvislosti s jeho funkcí. Je veden v seznamu insolvenčních správců, který je součástí insolvenčního rejstříku.

Pozor! Pokud v průběhu oddlužení plněním splátkového kalendáře dojde k ukončení Vašeho pracovního poměru z důvodu nadbytečnosti a obdržíte odstupné, odešle je zaměstnavatel insolvenčnímu správci a Vám nenáleží po dobu, kterou pokrývá odstupné, podpora v nezaměstnanosti. V této chvíli se ocitáte téměř bez prostředků, nemáte nepostižitelnou částku a ani podporu v nezaměstnanosti. Pokud popsaná situace nastane, pokuste se co nejrychleji najít nové zaměstnání.  

Rizika podání návrhu na oddlužení

Návrh na oddlužení se podává spolu s návrhem na zahájení insolvenčního řízení insolvenčnímu soudu, kterým je krajský soud místně příslušný podle bydliště dlužníka. Existují-li osoby, které jsou ochotny dlužníkovi dát dar nebo mu po dobu trvání oddlužení platit pravidelné peněžní dávky, dlužník připojí k návrhu na povolení oddlužení i písemnou darovací smlouvu nebo smlouvu o důchodu. Podpisy musejí být úředně ověřeny.

Návrh na oddlužení mohou společně podat i manželé. Vzor vyplněného návrhu na oddlužení manželů je zde. Oddlužení je jen jedním ze způsobů provádění insolvenčního řízení, jeho alternativou je konkurz.

Konkurz znamená prodej veškerého majetku dlužníka, přičemž nesplacené dluhy po jeho skončení nezanikají. Pozor! Pokud podáte spolu s návrhem na zahájení insolvenčního řízení i návrh na své oddlužení a nesplňujete přitom jeho podmínky, nebo pokud podmínky oddlužení porušíte, je na Vás prohlášen konkurz. Insolvenční řízení nelze zastavit, pokud po podání návrhu na jeho zahájení zjistíte, že nesplňujete podmínky oddlužení.  

Výpočet příjmů pro účely oddlužení

Je proto naprosto nezbytné si předem spočítat, zda dlužník splňuje výše uvedené podmínky oddlužení. Je nutné spočítat jak hodnotu majetku, tak výši jeho příjmů. Příjmy se pro účely oddlužení počítají stejně jako pro účely exekuce. Způsob výpočtu základní částky stanoví nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o nezabavitelných částkách.

Od mzdy a jiných příjmů je odečtena nezabavitelná částka (pro rok 2019 6.429 Kč na dlužníka a 1.607 Kč na každé vyživované dítě a manžela/manželku). Pokud jsou srážky prováděny oběma manželům, každý z nich má k dispozici částku na vyživované dítě. Z částky zbylé po odečtení takto vypočtené nezabavitelné částky ještě minimálně třetina zbylých příjmů zůstává dlužníkovi.

Pokud dlužník nedluží např. na výživném, na daních či na sociálním a zdravotním pojištění (to jsou přednostní pohledávky), zůstanou mu ze zbytku celé dvě třetiny. Zbylá třetina se počítá jako příjem, kterým je možno splácet dluh při oddlužení. Důležité je, že pokud mají příjmy oba manželé (každému z nich se nezabavitelná částka počítá zvlášť).

To znamená, že pokud příjem manželů s dvěma dětmi činí 15.000 Kč, návrh na oddlužení by podávat neměli, protože ke splácení dluhu při oddlužení jim nezbude nic. Pokud příjem rodiny činí např. 23.000 Kč (15.000 Kč čistá mzda otce a 8.000 Kč mateřská matky), zbude k oddlužení měsíčně cca 3.000 Kč. Za 5 let oddlužení budou takto schopni zaplatit 180.000 Kč. Pokud mají při oddlužení zaplatit 30 % svých dluhů, oddluží se z dluhů o přibližné celkové výši 545.000 Kč. Pokud je celková výše dluhů vyšší, na oddlužení nedosáhnou. 

Rizika nabídek oddlužení

Na trhu se objevilo mnoho subjektů, které inzerují, že dlužníku zajistí oddlužení. Za svou „pomoc“ požadují nemalé částky (až 20.000 Kč). Často však dlužníkovi nepomohou, naopak mu uškodí. Pokud předem neposoudí, zda dlužník splňuje podmínky pro oddlužení a zda vůbec je schopen v horizontu 5 let tyto podmínky splnit, podají jeho jménem často i vadně vyplněný návrh a následně je prohlášen konkurz místo oddlužení.

Problém se může skrývat i ve smluvních podmínkách takových rádců. Např. v tom, že úplata za jejich služby je splatná poté, co je povolen návrh na oddlužení. Jejím zaplacením poruší dlužník podmínky oddlužení a opět následuje konkurz.

Zdarma a kvalitně poskytují služby v oblasti oddlužení neziskové organizace, zárukou kvality by měli být i advokáti, kteří uvedené služby poskytují za nižší honorář než oddlužovací agentury.

Informace, jak vyplnit návrh na oddlužení naleznete také na webu www.justice.cz, na němž najdete pokyny pro vyplnění návrhu na oddlužení a vzor vyplněného návrhu na oddlužení. Po prostudování těchto dokumentů je však vhodné obrátit se při vyplňování návrhu na oddlužení na některou z mnoha neziskových organizací, případně na advokáta. 

Osvobození od dluhů není automatické!

Pokud dlužník splní podmínky oddlužení, je od zbylých nezaplacených dluhů, které byly předmětem oddlužení, osvobozen. Ne však automaticky, musí podat k soudu návrh na přiznání osvobození od dluhů, na základě něhož soud vydá usnesení. Nesplacené dluhy tím sice nezanikají, avšak jsou nevymahatelné, stanou se tzv. naturálními obligacemi. Usnesení soudu, jež dlužníka od splácení dluhů osvobozuje, je pro dlužníka životně důležité, protože je to jeho obrana proti pokračování exekucí. Někteří věřitelé, zvláště ti, kteří s oddlužením nesouhlasili a byli ostatními věřiteli přehlasováni, to zkouší na dlužníka s exekucemi neustále. 

Statistické údaje k oddlužení