Exekuce

oddělení 3603 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele
oddělení 3603 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele

Vydáno

Aktualizováno 18. 3. 2019
 • Aktualizace - Co je exekuce, Kdo je exekutor, Činnost exekutora, Základní způsoby provedení exekuce, Obrana proti soupisu majetku; nově zveřejněno - Registry exekucí
 • Aktualizace - Registry exekucí, Činnost exekutora / jak pracuje exekutor?, Oprávnění exekutora ke vstupu do obydlí, Právní rámec, Výzva k zaplacení dluhu, Obrana proti soupisu majetku
 • Aktualizace - Základní způsoby provedení exekuce
 • Aktualizace obsahu
 • Aktualizace obsahu
 • Aktualizace obsahu
 • Aktualizace obsahu
 • Aktualizace obsahu v části Základní způsoby provedení exekuce
 • Aktualizace obsahu - Činnost exekutora / jak pracuje exekutor?, Základní způsoby provedení exekuce

Co je exekuce?

Exekuce (výkon rozhodnutí) je státem povolený a řízený způsob vymáhání dluhů. Exekuce je rychlejší a efektivnější alternativou k soudnímu výkonu rozhodnutí.

Kdo je exekutor?

Exekutor je úřední osobou (jako např. soudce, zastupitel, policista), která je pověřena vymáháním dluhů na základě souhlasu soudu, a jeho úkony jsou považovány za úkony soudu. Všichni exekutoři musí být členy Exekutorské komory. Tomuto profesnímu sdružení je také možné podat stížnost na jednání konkrétního exekutora.

Činnost exekutora / jak pracuje exekutor?

Exekutor především zjišťuje dlužníkův majetek, a to v součinnosti se státními orgány, bankami, pojišťovnami a dalšími institucemi. Také nahlédne do Seznamu listin o majetkovém režimu manželů, který vede Notářská komora ČR, zda nedošlo k zúžení či zrušení rozsahu společného jmění manželů. Pokud ano, musí exekutor z exekuce vyjmout majetek, který na základě této smluvní úpravy patří pouze druhému z manželů. Smlouvu o majetkovém režimu manželů lze uzavřít před svatbou i v průběhu manželství, důvodem může být např. podnikání jednoho z manželů či dluhy jednoho z partnerů vzniklé ještě před uzavřením manželství apod.

Exekutor zjišťuje, jaké vlastní dlužník nemovitosti, zda vlastní cenné papíry, kolik peněz má na svých bankovních účtech, zda si spoří na penzi apod. a jaké má příjmy.To vše mu umožňuje vyhodnotit nejlepší z možných způsobů provedení exekuce, neboť způsob provedení exekuce nesmí být zjevně nevhodný a v nepoměru k výši závazku dlužníka a ceně exekuované věci.

Exekuční titul

Aby získal exekutor k provedení exekuce souhlas soudu, potřebuje mít tzv. exekuční titul. Exekučním titulem je pravomocné rozhodnutí soudu (rozsudek, platební rozkaz), pravomocné rozhodnutí rozhodce (rozhodčí nález) nebo smlouva s tzv. exekuční doložkou (více níže).

Rozhodčí nález, rozhodčí doložka

Rozhodčí nález je obdobou soudního rozsudku, ale vydaného soukromým rozhodcem na základě tzv. rozhodčí smlouvy (rozhodčí doložky). Rozhodčí smlouva (rozhodčí doložka) je dohoda mezi věřitelem a dlužníkem, kterou se dlužník zbavuje práva na řízení před soudem a souhlasí s tím, že místo soudu bude rozhodovat soukromý rozhodce, který musí být v rozhodčí smlouvě výslovně jmenován. Rozhodčí smlouva musí být sepsána na samostatném listu papíru, jinak je neplatná. Nesmí být součástí všeobecných obchodních podmínek nebo smlouvy o úvěru.

Od 1.12.2016 nelze rozhodčí smlouvy ve sporech vyplývajících ze smluv uzavřených se spotřebitelem uzavírat. Rozhodčí smlouvy uzavřené před tímto datem však zůstávají v platnosti.

Exekuční doložka

Exekuční doložka je ustanovení ve smlouvě, kterým se dlužník vzdává práva na svou obhajobu u soudu a souhlasí s tím, že v případě nesplnění svých závazků ze smlouvy je věc předána rovnou exekutorovi. Exekuční doložka smí být sepsána pouze notářem, do konce roku 2012 mohla být sepsána i exekutorem. Pozor tedy na smlouvy podepisované u notáře (dříve i u exekutora).

Před zahájením exekuce, fikce doručení, datová schránka

Poté, co exekutor obdrží od soudu pověření k provedení exekuce, zašle dlužníkovi vyrozumění o zahájení exekuce, které se doručuje do vlastních rukou dlužníka. Pokud dlužník zásilku nepřevezme, je uložena na poště a 10. den od jejího uložení nastává tzv. fikce doručení. To znamená, že se zásilka považuje za doručenou do vlastních rukou dlužníka i přesto, že ji ve skutečnosti nepřevzal. Skrývat se před exekutorem tedy nepomáhá.

Pokud má dlužník datovou schránku, přednostně je doručováno do datové schránky dlužníka, obálky se nevypravují. Desátý den od zaslání úřední obsílky do datové schránky nastává obdobně fikce doručení jako při uložení na poště. Zprávy jsou uchovávány po dobu 90 dnů, poté jsou automaticky smazány. Dlužník, který má datovou schránku a pravidelně ji nekontroluje, se tak vůbec nemusí dozvědět, že mu byla doručena úřední obsílka.

Zákaz nakládat s majetkem

Po obdržení vyrozumění o zahájení exekuce nesmí povinný nakládat se svým majetkem, ani s nemovitostmi a majetkem patřícím do společného jmění manželů. Povolen je pouze nákup základních potravin a dalších nezbytností a běžná provozní a obchodní činnost a správa majetku. Pokud by dlužník tento zákaz porušil, bylo by toto jednání neplatné. Zákaz lze zrušit, pokud dlužník složí u exekutora částku ve výši vymáhané pohledávky plus náklady exekuce a náklady oprávněného/věřitele.

V případě, že je vymáhaná částka v hrubém nepoměru k majetku dlužníka, může exekutor rozhodnout, že se zákaz nakládat s majetkem vztahuje pouze na část majetku přiměřenou vymáhané povinnosti. Toto rozhodnutí zašle spolu s vyrozuměním oprávněnému a povinnému.

Výzva k zaplacení dluhu

Současně s vyrozuměním zašle exekutor dlužníkovi výzvu k zaplacení dluhu a zálohy na snížené náklady exekuce a náklady věřitele (např. za zastoupení advokátem). Zároveň dlužníka poučí, že pokud celou částku obsaženou ve výzvě (tj. dluh, snížené náklady exekuce a náklady věřitele) zaplatí do 30 dnů od doručení výzvy, bude tím exekuce vyřízena. Snížené náklady exekuce jsou motivací pro dlužníka, aby ihned výzvy uposlechl, dlužnou částku zaplatil, a takto ušetřil. Snížené náklady exekuce znamenají, že pokud uposlechne této výzvy a zaplatí v dané lhůtě, exekutor si smí účtovat pouze polovinu zákonem (resp. prováděcí vyhláškou) stanovené odměny. 

Pozor na výzvy falešných exekutorů, které Vám mohou být zaslány písemně nebo elektronicky na Vaši e-mailovou adresu. Před obdržením dopisu vyzývajícím k úhradě exekuce musíte obdržet i exekuční titul (např. rozsudek nebo platební rozkaz – viz výše). Varováním, že se jedná o falešnou výzvu, může být např. odeslání dopisu v obyčejné obálce, přiložení složenky či hrubé výrazy. Neotevírejte přílohu e-mailu, v jehož předmětu je uvedeno slovo exekuce a podobná slova, může obsahovat virus, jehož cílem je dostat se k Vašim osobním údajům.

Na stránkách Exekutorské komory ČR si můžete v seznamu ověřit, zda Vám dopis zaslal skutečně existující exekutor. Případné pochybnosti hlaste na policii a Exekutorské komoře ČR ještě před odesláním požadovaných peněz.)

Odložení exekuce

V případě, že se nezaviněně a na přechodnou dobu ocitnete v nepříznivé sociální situaci (např. ztratíte práci), a provedení exekuce by pro Vás a Vaši rodinu mohlo mít velmi nepříznivé následky, je možné podat návrh na odklad exekuce exekutorovi, který exekuci provádí. Pokud Vašemu návrhu nevyhoví do 7 dnů od podání, postoupí návrh i s exekučním spisem exekučnímu soudu (okresní soud místně příslušný podle trvalého pobytu dlužníka).

Usnesení o odkladu obsahuje dobu, po níž bude exekuce odložena. Odklad nesmí poškodit oprávněného/věřitele. V průběhu rozhodování o odkladu exekuce nečiní exekutor žádné úkony. Provedení exekuce může soud odložit i bez návrhu, a to pokud se očekává, že bude exekuce zastavena. Po dobu trvání odkladu exekuce nesmí povinný/dlužník nakládat se svým majetkem.

Zastavení exekuce

Exekuci lze zastavit z důvodů uvedených v občanském soudním řádu, např. kvůli tomu, že exekucí byla postižena věc, kterou výkonem rozhodnutí postihnout nelze, nebo se v průběhu výkonu rozhodnutí ukáže, že povinný/dlužník nemá dostatečný majetek, a výtěžek z exekuce by nestačil ani k pokrytí nákladů exekuce.

Exekuci lze zastavit zčásti nebo zcela. Návrh na zastavení exekuce může povinný podat do 15 dnů ode dne, kdy se dozvěděl o důvodu zastavení exekuce. Návrh na zastavení se podává u exekutora, který vede exekuci. Exekutor do 15 dnů od doručení návrhu vyzve další účastníky exekuce, aby se vyjádřili, zda s návrhem souhlasí. Nevyhoví-li exekutor návrhu na zastavení, postoupí jej spolu s exekučním spisem k rozhodnutí exekučnímu soudu, který o návrhu rozhodne. Pokud se zastavením exekuce souhlasí věřitel/oprávněný, exekutor rozhodne o zastavení exekuce i bez návrhu.

Základní způsoby provedení exekuce

Způsoby provedení exekuce jsou určeny zákonem (exekučním řádem), který ukládá i pořadí způsobů provedení exekuce. Základní způsoby provedení exekuce jsou:

 • srážky ze mzdy a jiných příjmů,
 • přikázání pohledávky (pokud dlužníkovi někdo jiný dluží, je mu přikázáno, aby platil exekutorovi),
 • příkaz k výplatě z bankovního účtu,
 • prodej movitých věcí (mobiliární exekuce) a nemovitých věcí (imobiliární exekuce).
 1. Srážky ze mzdy a jiných příjmů
  Srážky ze mzdy a jiných příjmů (např. mateřská, rodičovská, důchod, jiné sociální dávky) jsou nejčastějším způsobem provedení exekuce. Každý způsob exekuce má ale svá omezení. Při exekuci srážkami ze mzdy a jiných příjmů nesmí být dlužníku zabavena tzv. základní částka, která v roce 2019 činí 6.429 Kč, a dále částka 1.607 Kč na manželku/manžela a každé dítě, pokud žijí ve společné domácnosti. Tyto položky dohromady tvoří tzv. nezabavitelnou (nepostižitelnou) část mzdy. Způsob výpočtu základní částky stanoví nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o nezabavitelných částkách
 2. Přikázání pohledávky
  Přikázání pohledávky znamená, že tzv. poddlužník musí namísto dlužníkovi zaplatit exekutorovi. Poddlužníkem je člověk, který dlužníkovi dluží peníze (např. kamarád nebo příbuzný), které mu dlužník sám půjčil. Exekutor se obrátí na tohoto poddlužníka a přikáže mu, aby dlužnou částku zaplatil exekutorovi.
 3. Příkaz k výplatě z bankovního účtu
  Při exekuci příkazem k výplatě z bankovního účtu ztratíte coby dlužník právo nakládat s prostředky na účtu. Účet je Vám tzv. zablokován. Nemůžete z něj platit, ani vybírat peníze. Je Vám pouze dovoleno jednorázově z účtu vybrat částku do výše dvojnásobku životního minima. Pokud máte více účtů, právo na jednorázový výběr platí pouze pro jeden z nich.

  Pozor! Souběh exekuce srážkami ze mzdy a příkazem k výplatě z bankovního účtu.

  Častým postupem exekutora, který dostává dlužníky do neřešitelných existenčních problémů, je exekuce na dlužníkovu mzdu společně se zablokováním bankovního účtu. Pokud si nechává dlužník posílat mzdu či sociální dávky na bankovní účet, resp. to, co z nich zbylo po exekuci, tyto peníze dorazí na zablokovaný účet a dlužník se k nim nemůže dostat. Obranou proti dvojí exekuci – na mzdu a následně na účet – je zasílání nezabavitelné části mzdy či jiného příjmu poštovní poukázkou nebo jejich vyplácení v hotovosti.

  Při exekuci příkazem k výplatě z bankovního účtu ztratíte právo nakládat s prostředky na tomto účtu – je tak zvaně zablokován. Banka si v danou chvíli navíc nemůže strhnout poplatky (např. za vedení účtu, za kartu apod.) a u banky vám vzniká další dluh (u banky). Upozorňujeme také na skutečnost, že banky mají zpravidla velmi vysoký měsíční poplatek za vedení účtu s exekucí (v řádu stokorun) a dluh u nich tedy velmi rychle narůstá. Proto se pokuste zablokovaný účet zrušit.
 4. Prodej movitých věcí (mobiliární exekuce) a nemovitých věcí (imobiliární exekuce)
  Z věcí ve vlastnictví dlužníka nebo ve společném jmění dlužníka a jeho manžela/manželky se exekuce nesmí týkat těch, které nezbytně potřebuje k uspokojování hmotných potřeb svých a své rodiny, to znamená např. běžné oblečení a vybavení domácnosti (lednička, pračka, sporák, kamna, postel), snubní prsten, zdravotnické potřeby, hračky, hotové peníze do částky odpovídající dvojnásobku životního minima jednotlivce, domácí mazlíčci, nebo věci, které dlužník potřebuje k plnění svých pracovních úkolů (např. počítač u programátora, spisovatele či účetního, hudební nástroj u profesionálního hudebníka, zednické náčiní u zedníka). Hodnota věcí, které nemohou být postiženy exekucí, nesmí zjevně přesahovat cenu obvyklého vybavení domácnosti. V případě prodeje nemovitosti soudní znalec stanoví její cenu, a poté se nemovitost draží za 2/3 takto určené ceny. Nemovitost, v níž má dlužník trvalý pobyt, nelze prodat, pokud výše pohledávek nepřesahuje 30.000 Kč bez příslušenství.

 

Oprávnění exekutora ke vstupu do obydlí

Pokud dlužník na výzvu exekutora do 30 dnů dluh a náklady exekuce nezaplatí, exekutor má právo s povolením k provedení exekuce a po legitimaci vstoupit do obydlí dlužníka, aby sepsal majetek za účelem jeho prodeje. Po celou dobu musí pořizovat videozáznam, o čemž poučí přítomné osoby. Exekutor může do bytu či domu dlužníka vstoupit, i když s tím dlužník nesouhlasí nebo není doma, musí však k tomu přivolat Policii ČR.

Pozor! Exekutora můžete požádat o prokázání totožnosti a předložení jeho služebního průkazu. V praxi se totiž již stalo, že do obydlí vstoupil falešný exekutor.

Vzor otisku razítka a pečetidla exekutora

Vzor otisku razítka a pečetidla exekutora 

Zdroj: exekuční řád

Obrana proti soupisu majetku

Pokud exekutor sepíše do soupisu majetku i věci, které jsou z exekuce vyloučeny, nebo věci, které nenáleží dlužníkovi (klasickým případem je, že exekutor vstoupí do obydlí rodičů dlužníka), můžete se bránit návrhem na vyškrtnutí věci ze soupisu, který se podává u tohoto exekutora. Tento návrh je nutné podat do 30 dnů ode dne, kdy jste se dozvěděl, že soupis obsahuje věci z exekuce vyloučené nebo věci náležející někomu jinému. Návrh se podává u exekutora, který učinil soupis.

Pokud exekutor návrh odmítne, můžete podat žalobu na vyloučení věci z exekuce u soudu. Exekučním soudem je okresní soud místně příslušný podle trvalého pobytu dlužníka. Žalobu je nutno podat do 30 dnů od doručení zamítavého rozhodnutí exekutora. Je v ní nutné uvést důkazy potvrzující tvrzení, že věc postižená exekucí patří jiné osobě než dlužníkovi.

Po dobu řízení o vyloučení věci ze soupisu majetku nesmí exekutor věci prodat. Pokud tak přesto učiní a soud rozhodne ve Váš prospěch, exekutor Vám musí zaplatit škodu, kterou Vám svým jednáním způsobil. Je za tím účelem ze zákona pojištěn. 

Registry exekucí

Existují dva základní registry exekucí:

 1. Rejstřík zahájených exekucí - jde o elektronický seznam, který provozuje a spravuje Ministerstvo spravedlnosti. Tento rejstřík je neveřejný a údaje v něm obsažené jsou přístupné pouze Exekutorské komoře a soudům.
 2. Centrální evidence exekucí - jedná se o veřejný seznam, který je veden, provozován a spravován Exekutorskou komorou České republiky. Do této evidence se zapisují např. vyrozumění o zahájení exekuce a pravomocná usnesení o zastavení a odkladu exekuce. Komora zveřejňuje údaje z Centrální evidence exekucí způsobem umožňujícím dálkový přístup. Komora vydá na žádost výpis z této evidence, nebo potvrzení, že v evidenci není konkrétní údaj zapsán. Poskytování údajů z Centrální evidence exekucí je zpoplatněno.

Okresní soud v místě Vašeho bydliště můžete požádat, aby Vám sdělil, kolik soudních řízení je proti Vám vedeno.

Chcete-li se podívat, jak jsou zadluženi lidé v jednotlivých obcích České republiky, můžete se podívat do mapy exekucí.

Právní rámec

Exekuce jsou upraveny zákonem č. 120/2001 Sb., exekuční řád, který často odkazuje na zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád.

Nezabavitelné částky se řídí zákonem č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu.

Činnost exekutora dále upravují prováděcí vyhlášky k exekučnímu řádu, a to: