Obchodování s cennými papíry

oddělení 3603 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele
oddělení 3603 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele

Vydáno

Investiční nástroje a investiční služby

U individuálního investování si investor sám zvolí investici, tj. kdy, za jakou cenu, do jakých instrumentů a za jakých podmínek investuji. Vlastní obchodování probíhá převážně na regulovaném trhu (burze) a předmětem obchodování jsou tzv. investiční nástroje (cenné papíry a od nich odvozené investiční produkty). Mezi základní druhy investičních nástrojů patří např.:

 • investiční cenné papíry - zejména akcie a dluhopisy,
 • cenné papíry kolektivního investování - zejména akcie investičního fondu a podílové listy,
 • nástroje peněžního trhu - například krátkodobé úvěry a cenné papíry,
 • opce, futures, swapy, forwardy, jejichž hlavní přednost je prevence proti odchylkám v cenách, jelikož se obchodují za předem stanovenou cenu. Jako drobný investor se ovšem k jejich nákupu nedostanete.

Ve většině případů však nemá investor možnost nakupovat investici přímo sám, ale musí využít služeb obchodníka s cennými papíry. Tyto služby nazýváme investičními službami. Investiční služby poskytuje obchodník s cennými papíry (popř. investiční zprostředkovatel a vázaný zástupce) na základě povolení České národní banky. Dělí se na investiční služby hlavní a doplňkové. Každý obchodník s cennými papíry musí mít povolení alespoň k jedné hlavní investiční službě. Součástí povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry je vymezení, které hlavní a které doplňkové investiční služby může obchodník s cennými papíry poskytovat.

Mezi hlavní investiční služby patří například přijímání a provádění pokynů od zákazníka (obchodník s cennými tedy hlavně nakupuje a prodává za zákazníkovy peníze akcie nebo jiné investiční nástroje). Dále poskytuje poradenství nebo sám obchoduje za vlastní peníze. Doplňkovými investičními službami jsou kupříkladu úschova a správa investičních nástrojů (akcií), dále může obchodník poskytnout zákazníkovi půjčku, aby mohlo dojít k obchodu, který zákazníkovi nabízí, atd.

Ochrana investorů

Při poskytování služeb má obchodník s cennými papíry povinnost jednat s odbornou péčí, jednat kvalifikovaně, čestně a spravedlivě a v nejlepším zájmu zákazníků. Při porušení těchto povinnosti se obchodník s cennými papíry dopouští správního deliktu.

Před poskytnutím služeb musí obchodník s cennými papíry na základě tzv. investičního dotazníku určit, zda jste „drobný“ či profesionální zákazník. Profesionální zákazník disponuje s jistými zkušenostmi v oboru, a proto požívá menší ochrany než drobný investor (spotřebitel), mj. informační povinnosti obchodníka s cennými papíry jsou vůči profesionálnímu zákazníku zúžené. Mezi profesionální zákazníky patří vždy právnické osoby s vysokým kapitálem, typicky např. banky, pojišťovny apod. Jen v málo případech se bude jednat o fyzickou osobu (drobného investora). Profesionálním zákazníkem se můžete stát i na svou žádost, ovšem poté ztrácíte ochranu drobného investora, jelikož se má za to, že například rizika investice dokážete posoudit sami.

Před sjednáním investiční služby poskytne obchodník investorovi zejména tyto předslumvní informace:

 • o samotné osobě obchodníka (název, sídlo, IČ),
 • o poskytovaných investičních službách,
 • o možných rizicích spojených s investicí,
 • celkové ceně poskytované investiční služby včetně všech poplatků, daní atd.,
 • o režimu ochrany majetku zákazníka (tj. podmínkách nároku na odškodnění z garančního fondu apod.)

Pokud obchodník s cennými papíry při nabízení investice mluví o výnosech či výhodách, musí také upozornit na všechna podstatná rizika, která hrozí, avšak žádným způsobem sám neručí za ztrátové obchody . Zároveň nesmí zastírat, zlehčovat nebo zamlčovat důležité skutečnosti nebo informace, klamat investora. Během investice má obchodník povinnost provádět obchody jen za nejlepších podmínek, musí tedy přihlížet k ceně obchodu, všem poplatkům či k jiným významným důvodům.

Obchodník s cennými papíry musí také ochraňovat majetek zákazníka. Ochrana majetku zákazníka spočívá v tom, že obchodník s cennými papíry musí zabezpečit, aby nedošlo k použití peněz zákazníka k obchodům obchodníka nebo jeho jiného zákazníka. Obchodník však žádným způsobem neručí za ztrátové obchody.

Požadavky na opatření k zajištění ochrany majetku zákazníka stanoví vyhláška č. 303/2010 Sb., o podrobnější úpravě některých pravidel při poskytování investičních služeb.
Jedná se především o povinnost vést evidenci majetku zákazníků, aby nikdy nedošlo k pochybnostem, který majetek (akcie, peníze) patří kterému zákazníkovi. Pokud má obchodník u sebe akcie více zákazníků, nesmí dojít k pochybám, které akcie jsou kterého zákazníka, musí tedy evidovat, co je čí. Součástí evidence je údaj o tom, na kterém účtu a u koho jsou peníze zákazníka vedeny. Tím má dojít k zamezení toho, že obchodník s cennými papíry použije tyto peníze pro vlastní obchodování nebo obchodovaní pro jiného jeho zákazníka. Povinností obchodníka je také uchovávání veškerých záznamů o komunikaci se zákazníkem.

Obchodník s cennými papíry je dále povinen platit roční příspěvek do tzv. Garančního fondu. Jde o záruční systém výplaty náhrady prostředků klientů v situaci, kdy jim obchodník s cennými papíry není schopen splácet své závazky. Garanční fond není státním fondem, zdrojem jsou příspěvky od obchodníků s cennými papíry.

Systém pojištění investorů

Koho se pojištění týká: zákazníci obchodníků s cennými papíry.

Co se vyplácí: náhrada za majetek zákazníka (peněžní prostředky a investiční nástroje), který mu nemohl být vydán, protože obchodník s cennými papíry nebyl schopen plnit své závazky. Vyplácí se rozdíl mezi součtem hodnot všech složek majetku zákazníka, včetně úroků nebo jiných výnosů, a součtem hodnot závazků zákazníka.

V jaké výši je majetek pojištěn: na jednu osobu a jednoho obchodníka s cennými papíry připadá výplata náhrady ve výši 90 % výsledné částky k výplatě (tedy rozdíl mezi součtem hodnot majetku včetně úroků a dalších výnosů a součtem závazků), a to v celkové výši maximálně 20.000 eur.

Například: obchodník s cennými papíry Vám spravoval cenné papíry (majetek) ve výši 100.000 Kč, úroky a další výnosy činily 5.000 Kč, na poplatcích jste obchodníkovi dlužili 2.000 Kč. Částka k výplatě činila tudíž 103.000 Kč (100.000 + 5.000 – 2.000). 90 % z její hodnoty, tedy částka, která Vám má být vyplacena ze systému pojištění, je 92.700Kč. Je to méně než 20 000 eur (cca 520.000 Kč), proto Vám bude tato částka vyplacena celá.

Kde je majetek pojištěn: u Garančního fondu obchodníků s cennými papíry. Každý obchodník s cennými papíry do Garančního fondu odvádí 2 % z objemu výnosů z poplatků a provizí za poskytnuté investiční služby za poslední kalendářní rok, nejméně však 10.000 Kč; zákazník se nemusí o nic starat.

Jak je to se zahraničními osobami, které poskytují investiční služby v České republice? Majetek zákazníků je pojištěn v zemi, ve které má zahraniční osoba své sídlo. Pokud v této zemi neexistuje systém pojištění investorů, pak se tato osoba účastní systému pojištění investorů v České republice, stejně jako obchodník s cennými papíry.

Průběh náhrady:

 • Česká národní banka oznámí Garančnímu fondu, že obchodník s cennými papíry není schopen plnit své závazky,
 • Garanční fond stanoví místo, způsob a lhůtu pro přihlášení nároků (alespoň 5měsíční) na náhradu a zahájení výplaty náhrad,
 • náhrada musí být vyplacena do 3 měsíců ode dne ověření přihlášeného nároku a vypočtení výše náhrady.

Uplatnění nároku na náhradu: právo se promlčí uplynutím 5 let ode dne splatnosti pohledávky zákazníka na vyplacení náhrady. Po uplynutí této lhůty sice může zákazník o náhradu zažádat, Garanční fond mu ji však může odmítnout vyplatit z důvodu promlčení.Systém pojištění investorů upravuje zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, hlava VI – Garanční fond obchodníků s cennými papíry.

Investiční zprostředkovatelé a vázaní zástupci

Obchodník s cennými papíry může svou činnost provádět nejen přímo, ale také prostřednictvím dalších podnikatelských osob – investičních zprostředovatelů a vázaných zástupců. Pro tyto osoby platí v zájmu ochrany klientů stejné nároky na důvěryhodnost, odbornost a způsob jednání s klientem. Spektrum investičních služeb, které mohou vykonávat tyto osoby je oproti obchodníkovi s cennými papíry zúžené (v zásadě pouze na přijímání a předávání pokynů a na investiční poradenství). Ani investiční zprostředkovatelé, ani vázaní zástupci nesmí přijímat peníze od zákazníků. Investiční zprostředkovatel i vázaný zástupce musí být stejně jako obchodník s cennými papíry registrovaný u České národní banky.

Investiční zprostředkovatel je mezičlánkem mezi obchodníkem s cennými papíry, případně obhospodařovatelem fondu kolektivního investování na straně jedné a klientem na straně druhé. Svou činnost může vykonávat osobně, vázaným zástupcem nebo s pomocí zaměstnanců.

Vázaný zástupce při poskytování investičních služeb zastupuje buď (jednoho) obchodníka s cennými papíry, investičního zprostředkovatele či investiční společnost, která má povolení k poskytování investičních služeb.

Trh s investičními nástroji (trh cenných papírů)

Investiční cenné papíry (např. akcie) lze nabízet veřejně i neveřejně. Veřejná nabídka je oznámení širšímu okruhu osob informace o nabízených cenných papírech a podmínkách jejich koupě. Jako povinnou součástí je tzv. prospekt. V prospektu se lze dočíst informace pro posouzení nabízeného cenného papíru (akcie), například jaká práva jsou s ním spojena, informaci o majetku toho, kdo cenné papíry nabízí či zisky a ztráty. Prospekt musí schválit Česká národní banka, která tak učiní, pokud prospekt obsahuje všechny potřebné náležitosti. Poté se prospekt uveřejňuje, nejčastěji na internetových stránkách toho, kdo cenný papír prodává.

Vydané cenné papíry (primární trh) se mohou dále obchodovat (sekundární trh). Trh s cennými papíry lze pomyslně rozdělit na burzovní a mimoburzovní. Jako drobný investor spíše budete investovat prostřednictvím obchodníka. Organizátorem regulovaného trhu, tj. burzou, je právnická osoba, která má povolení České národní banky. V České republice jsou dva organizátoři regulovaného trhu:

Burza cenných papírů Praha (BCPP) není volně přístupným místem k obchodování. Na BCPP lze obchodovat pouze prostřednictvím jejích členů. Pokyny do systému burzy za Vás zadává tento člen. Členem burzy může být jen obchodník s cennými papíry nebo zahraniční osoba s povolením k poskytování investičních služeb, která splňuje podmínky stanovené burzovními pravidly. Další, kdo může uzavírat na burze obchody je Česká národní banka prostřednictvím Ministerstva financí České republiky. V RM-SYSTÉMu můžete obchodovat pouze přes licencovaného obchodníka s cennými papíry. Jako drobný investor se taky můžete stát účastníkem burzy, a to pokud splní alespoň dvě ze tří následujících podmínek:

 • spravujete vlastní majetek ve finančních nástrojích přesahující 1 mil. Kč,
 • realizoval objem obchodů ve výši min. 5 mil. Kč za posledních 12 měsíců,
 • realizoval transakce v počtu min. 40 za posledních 12 měsíců.