Strategické dokumenty

oddělení 3603 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele
oddělení 3603 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele

Vydáno

Aktualizováno 24. 1. 2020
 • Zveřejněn soubor ke stažení - Struktura FT
 • Aktualizace obsahu
 • Aktualizace a úprava obsahu
 • Aktualizace obsahu
 • Aktualizace obsahu
 • Aktualizace obsahu - Národní strategie finančního vzdělávání 2.0

Národní strategie finančního vzdělávání 2.0

Vláda dne 13. ledna 2020 usnesením č. 30/2020 (.PDF, 56 kB) schválila Národní strategii finančního vzdělávání 2.0 (.PDF, 983 kB) (NSFV 2.0), zpracovanou Ministerstvem financí a projednanou Pracovní skupinou pro finanční vzdělávání. NSFV 2.0 nahrazuje dosavadní strategii z roku 2010 a vytyčuje základní směr, kterým by se finanční vzdělávání v České republice mělo v příštích letech ubírat.

Cílem nové strategie je vytvořit podmínky pro to, aby se dlouhodobě zvyšovala úroveň finanční gramotnosti obyvatel České republiky. Finanční gramotnost je nejen účinným preventivním lékem proti exekucím, lichvě, chudobě a jiným sociálním nástrahám, ale i cestou k lepší nabídce finančních produktů a k menší potřebě státních zásahů z titulu ochrany spotřebitele.

Mezi nejdůležitější změny, které NSFV 2.0 přináší, patří zejména rozšíření záběru finančního vzdělávání o vybrané skupiny dospělé populace. Stát se zde zaměří jak na sociálně ohrožené skupiny, jako jsou senioři, lidé čerpající pomoc v hmotné nouzi, či nezaměstnaní, tak i na ty, kteří těmto ohroženým občanům pomáhají – tedy např. sociální pracovníky, zaměstnance úřadů práce, policisty apod. Finanční vzdělávání dětí a mládeže, tedy výuka finanční gramotnosti na základních a středních školách, která již běží několik let, bude samozřejmě nadále pokračovat.

K závazku realizovat v příštích letech finančně vzdělávací projekty, které budou v souladu s NSFV 2.0, se prostřednictvím svých již běžících či teprve připravovaných projektů přihlásila řada veřejných, komerčních i neziskových subjektů. Ministerstvo financí usiluje o to, aby se do budoucna toto partnerství státu a soukromých osob v rámci finančního vzdělávání dále posilovalo a bylo založené na oboustranných přínosech. To je cesta k tomu, aby finanční vzdělávání v České republice získalo vyšší kvalitu. K tomuto cíli by měl dopomoct také nově vznikající Národní registr projektů finančního vzdělávání obsahující projekty, které splňují Principy finančního vzdělávání – objektivity, nezávislosti, odbornosti a zacílení.

Úroveň finančního vzdělávání Ministerstvo financí kontinuálně sleduje a vyhodnocuje. Česká republika se pravidelně účastní mezinárodního měření finanční gramotnosti dospělé populace, probíhajícího v členských státech OECD. Výsledky nejnovějšího šetření, navazujících na výzkum z let 2010 a 2015, budou veřejnosti představeny v první polovině roku 2020. Podrobnější informace o finančním vzdělávání v ČR v letech 2005 až 2019 jsou obsahem dokumentu Finanční vzdělávání a jeho vývoj v České republice (.PDF, 1787 kB).

Další odkazy:

Standard finanční gramotnosti

V březnu 2017 byl členy Pracovní skupiny pro finanční vzdělávání odsouhlasen Standard finanční gramotnosti (.PDF, 124 kB), který stanovuje cílovou úroveň finanční gramotnosti pro žáky základních a středních škol. Ze standardu vyjde MŠMT při revizi rámcových vzdělávacích programů.

Principy nezávislosti

V březnu 2013 byly Pracovní skupinou pro finanční vzdělávání, schváleny Principy nezávislosti v oblasti finančního vzdělávání (.PDF, 174 kB). Ty vymezují pojem finanční vzdělávání a rozpracovávají princip obecnosti definovaný v Národní strategii finančního vzdělávání. Principy nezávislosti vytvořila pro tuto věc zřízená podskupina Pracovní skupiny pro finanční vzdělávání a jejím úkolem bylo definovat nezávislost v oblasti finančního vzdělávání, tedy vymezit rozdíl mezi finančně vzdělávacím projektem a reklamou. Ministerstvo financí bude poskytovat záštitu či podporu jen těm projektům, které budou v souladu s Principy nezávislosti.

Národní strategie finančního vzdělávání

V květnu 2010 bylo vládou přijato Usnesení č. 338/2010 (.PDF, 23 kB) o Národní strategii finančního vzdělávání (.PDF, 175 kB). Vláda v usnesení ukládá činit opatření vedoucí ke zvýšení úrovně finanční gramotnosti občanů České republiky, a to v souladu se standardy a trendy obvyklými v členských státech Evropské unie.

Cílem Národní strategie je vytvoření uceleného systému finančního vzdělávání pro zvyšování úrovně finanční gramotnosti občanů České republiky. Národní strategie vymezuje hlavní problémy a navazující prioritní úkoly v oblasti finančního vzdělávání, včetně specifických úloh klíčových aktérů, s důrazem na roli institucí veřejné správy. Národní strategie navazuje na řadu koncepčních kroků v oblasti ochrany spotřebitele a vzdělávání obecně jak u nás, tak na evropské a světové úrovni.

Národní strategie je aktualizací dokumentu Strategie finančního vzdělávání z roku 2007. Protože se tehdy nejednalo o vládou schválenou koncepci, nebyla závazná pro celou státní správu a nebyla nazvána strategií národní.

Doporučení mezinárodních organizací, zejména Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) a Evropské komise směřují k vytváření národních strategií schválených vládami daných států s cílem zvýšit povědomí o potřebnosti finančního vzdělávání a nutnosti vytvoření jeho jednotného koordinovaného systému. Proto Ministerstvo financí ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Českou národní bankou přistoupilo k aktualizaci původní Strategie. Návrh Národní strategie byl následně projednán na jednání Pracovní skupiny pro finanční vzdělávání, představuje tak konsensus relevantních subjektů státní správy, zájmových sdružení na finančním trhu, spotřebitelských sdružení i vzdělávacích odborníků, a následně schválen vládou.

Národní strategie samozřejmě reaguje také na výsledky výzkumu veřejného mínění Finanční gramotnost obyvatel České republiky z roku 2007, jehož cílem bylo zejména zjistit postoje českých občanů k problematice finančního vzdělávání a míru jejich potřeby se v této oblasti dále vzdělat.

Další odkazy:

Systém budování finanční gramotnosti na základních a středních školách

V prosinci 2007 vznikl Systém budování finanční gramotnosti na základních a středních školách (.PDF, 197 kB), který společně připravily Ministerstvo financí, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvo průmyslu a obchodu. Počáteční (školní) finanční vzdělávání se stalo jedním z pilířů Strategie finančního vzdělávání a pokrývá výuku na základních a středních školách. Systém budování stanovuje role jednotlivých subjektů na poli počátečního vzdělávání a vymezuje základní kroky v rámci zajištění finančního vzdělávání.

Nedílnou součástí jsou Standardy finanční gramotnosti (.PDF, 103 kB), které stanovují cílovou úroveň finanční gramotnosti pro každý ze stupňů vzdělání. Stupeň finanční gramotnosti stanovený ve Standardech pro poslední ročník střední školy se zároveň považuje za stupeň finanční gramotnosti dospělého spotřebitele.

Další odkazy:

Strategie finančního vzdělávání

V říjnu 2007 byla zveřejněna Strategie finančního vzdělávání (.PDF, 143 kB), jejímž cílem je vytvoření uceleného systému finančního vzdělávání pro zvyšování úrovně finanční gramotnosti obyvatel ČR a nastavit koncepci pro konkrétní aktivity na Ministerstvu financí a Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy. Je v ní definována dvoupilířová struktura finančního vzdělávání – budování finanční gramotnosti na základních a středních školách a další finanční vzdělávání spotřebitelů.

Strategie finančního vzdělávání byla v roce 2010 nahrazena Národní strategií finančního vzdělávání.

Další odkazy: 

Rámcová politika Ministerstva financí v oblasti ochrany spotřebitele na finančním trhu

V srpnu 2007 byla vydána Rámcová politika Ministerstva financí v oblasti ochrany spotřebitele na finančním trhu (.PDF, 310 kB), ve které Ministerstvo financí definovalo tři pilíře ochrany spotřebitele na finančním trhu, jejichž součástí je i dosažení dostatečné úrovně finanční gramotnosti obyvatel.

Obecným cílem Ministerstva financí je dosažení stavu, kdy spotřebitel činí na finančním trhu odpovědné a adekvátní rozhodnutí ve vztahu k jeho aktuální situaci, tj. obstarává si služby a pořizuje produkty, jež nejlépe vyhovují jeho aktuálním potřebám a možnostem. Současně musí být spotřebitel schopen efektivně prosazovat a chránit své zájmy a práva. Tohoto cílového stavu lze dosáhnout aktivitami v rámci tří pilířů:

 • prvním je informovanost spotřebitele, tj. zajištění adekvátních informací poskytovaných pracovníky s odpovídající odborností,
 • navazujícím pilířem je oblast finanční gramotnosti, umožňující spotřebiteli si informaci správně zpracovat, vyhodnotit a provést na finančním trhu konkrétní rozhodnutí,
 • třetím pilířem je zajištění adekvátního postavení spotřebitele ve vztahu k distributorům finančních produktů a služeb.

V konečném důsledku informovanější a odpovědné rozhodování spotřebitelů přispívá nepochybně k efektivnějšímu a stabilnějšímu fungování finančního systému a k celkové efektivnější alokaci zdrojů na finančním trhu.

Součástí dokumentu je i několik příloh (obecný katalog nástrojů ochrany spotřebitele na finančním trhu a příklady jejich užití v ČR, příčiny současného stavu ochrany spotřebitele na finančním trhu v České republice, přehled vybraných aktivit IFSRA, ochrana spotřebitele při poskytování finančních služeb v České republice – přehled právní úpravy v roce 2007: Ochrana spotřebitele při poskytování finančních služeb v ČR - přehled právní úpravy (.PDF, 239 kB)  a informace a schopnost s informacemi pracovat v procesu zajištění informovanosti spotřebitele.

Další odkazy:

Usnesení vlády o zlepšení podmínek v bankovním sektoru

V prosinci 2005 bylo vládou přijato Usnesení č. 1594/2005 O zlepšení podmínek v bankovním sektoru (.PDF, 31 kB), kterým vláda:

 • uložila vytvořit do 31. prosince 2005 stálou Expertní pracovní skupinu pro finanční sektor složenou ze zástupců finančních institucí, spotřebitelských organizací, Ministerstva financí a Ministerstva průmyslu a obchodu,
 • uložila připravit do 30. září 2006 systém budování finanční gramotnosti na základních a středních školách a
 • doporučila guvernérovi České národní banky a předsedům Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a Úřadu pro ochranu osobních údajů spolupracovat na posilování transparentnosti finančního sektoru a posilování ochrany klientů na finančním trhu.

Další odkazy:

Definice finanční gramotnosti

V roce 2017 členové Pracovní skupiny pro finanční vzdělávání revidovali a odsouhlasili novou definici finanční gramotnosti:

Finanční gramotnost je soubor znalostí, dovedností a postojů nezbytných k dosažení finanční prosperity prostřednictvím zodpovědného finančního rozhodování.